Alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och omsorgssektorn. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid.

Vårdföretagarna har därför som stöd till företagen byggt upp en uppförandekod. Ett medlemsföretag åtar sig följa och agera i linje med, samt att fullfölja de åtaganden som ingår i medlemskapet. Vårdföretagarnas medlemmar kan få del av medlemsmärke och kvalitetsdeklaration.

Medlem i Vårdföretagarna ska:

Följa

Agera

  • med god transparens och öppenhet för att bygga förtroende för den privata vård- och omsorgsbranschen så att förbundets och branschens intressen inte skadas
  • på ett öppet och förtroendefullt sätt i förhållande till Vårdföretagarna lämna relevant information till ledning, styrelse och Vårdföretagarnas etikråd samt att samråda i principiellt betydelsefulla frågor

Åtaga sig

  • att tillämpa Vårdföretagarnas kollektivavtal
  • att teckna kollektivavtalade försäkringar och betala in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar
  • att på företagets hemsida öppet redovisa information om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse enligt Vårdföretagarnas anvisningar
  • att som ny medlem delta i introduktionssamtal eller introduktionsutbildning

 

Förfarandet vid åsidosättande av uppförandekoden

Medlemskapet i Vårdföretagarna ska vara en kvalitetsstämpel och en garanti för att medlemmen uppfyller de krav förbundet ställer på sina medlemmar och därmed följer de etiska riktlinjerna för verksamheten.

När Vårdföretagarna genom media, regelbundna kontakter med myndigheter som IVO och Försäkringskassan eller på annat sätt får kännedom om något påstått eller verifierat missförhållande i medlemmens verksamhet är det därför viktigt att kontakta medlemmen för att så snart som möjligt få information om grunden för uppgifterna. Det kan handla om en speciell händelse, ett klagomål, en anmärkning vid en inspektion eller någon brist i verksamheten.

Vårdföretagarnas första åtgärd är att i brev till medlemmen begära en skriftlig redogörelse för vad som föranlett de negativa uppgifterna. Svaret ska avges inom en vecka.  I de flesta fall är fråga om något förhållande eller någon händelse inom verksamheten som kan förklaras eller åtgärdas.

Vid tveksamhet och om det anses befogat inhämtar Vårdföretagarna etikrådets uppfattning. Medlemmen kan också kallas till ett klargörande samtal med förbundsdirektören och annan företrädare för kansliet eller etikrådet.

Om det gäller allvarliga missförhållanden, olämplighet hos ledande personer eller ett oetiskt förhållningssätt hänskjuts frågan om medlemskapet till Vårdföretagarnas styrelse, som kan utesluta en medlem ur förbundet.

Anmälan mot medlemsföretag

Medlem i Vårdföretagarna, som inte följer uppförandekoden eller andra medlemskrav, kan du anmäla. Vårdföretagarnas styrelse kan ta hjälp av Vårdföretagarnas etikråd när det gäller bedömning av olika ärenden. Din anmälan är inte en offentlig handling men kan komma att lämnas ut avidentifierad. Anmälan skickas via formuläret  ”Anmälan mot medlemsföretag