Ökade medlemskrav för transperens och öppenhet

 Nedan följer svaren på ett antal frågor som kan dyka upp kring de nya medlemskraven. Klicka på fliken för att se svaret.

Har du en fråga som inte besvaras nedan går det bra att kontakta kansliet på info@vardforetagarna.se

Visa alla

Varför inför Vårdföretagarna krav på transparens och öppenhet?

Vi vet att allmänhetens förtroende är viktigt inom vård och omsorg och därmed vill vi stödja våra medlemsföretag i att bygga förtroende för branschen. Genom tydligare krav kan patienter, brukare och allmänheten enklare få relevant information om enskilda privata utförare.

Varför är det nödvändigt? Har vi problem med medlemmar som inte är transparenta?

Kraven innefattar information som är relevant för patienter och brukare. Det är inte alltid företagen tänker på att ha uppgifterna lättillgängliga, men nu säkerställer vi att det blir enklare att få en samlad bild av medlemsföretagen. 

Gäller dessa krav endast för medlemmar i Vårdföretagarna?

Vårdföretagarna har 2 000 medlemsföretag och idag det är dessa som vi uppmanar delge information på den egna hemsidan.

Hur gör man om viss information inte går att redovisa?

Om ett krav på transparens inte kan uppfyllas ska orsaken till det förklaras. Det kan exempelvis vara att ekomomiska data inte kan presenteras för att verksamheten nyligen är uppstartad, och inget bokslut ännu finns tillgängligt. 

Vem är initiativtagare till detta?

Initiativet kommer från Vårdföretagarna och gäller våra medlemmar.

För vem gör ni detta?

I första hand gör vi det för våra medlemmar, så att de kan erbjuda ett bra stöd för patienter, brukare och allmänheten. En ökad redovisning på transparens och öppenhet kommer även att gynna de som söker information om företagen, men i längden kommer det även att gynna hela branschen.

Vad vill vi uppnå?

Idag är viss information svår att hitta, vi vill göra det enklare. De områden som vi ställer krav på är basinformation och många medlemsföretag har redan idag denna information tillgänglig, men inte alla.

Vad innebär kraven för mig som medlemsföretag?

Senast den sista december 2015 ska medlemsföretagen uppfylla kraven på transparens. Då ska de områden som kraven innefattar finnas redovisade på företagets webbsida. 

Lever medlemsföretagen upp till kraven idag?

Det kan se olika ut, vissa företag har väl utvecklade hemsidor och andra behöver vidareutveckla informationen på den egna webbplatsen. 

Får företagen stöd från Vårdföretagarna?

På vardforetagarna.se finns en guide som beskriver vilken information som ska redovisas och hur det kan göras. Det en checklista som företagen kan gå igenom för att säkerställa att webbplatsen har den information om krävs. Det går även att kontakta kansliet på Vårdföretagarna för att ställa frågor.

Hur hittar allmänheten informationen på ett lätt sätt?

Informationen ska finnas på företagets webbplats. Genom att alla medlemsföretag måste redovisa kraven kommer de vara mer lättillgängligt för allmänheten. Det är respektive företag som styr hur informationen presenteras.

Hur följer Vårdföretagarna upp att företagen uppfyller medlemskraven?

Då ett företag infört alla moment på sin webbplats måste de bekräfta det till Vårdföretagarna. På så vis följer vi upp när medlemsföretagen slutfört sin redovisning. Stickprovskontroller kommer att genomföras regelbundet för att säkerställa att medlemsföretagen uppfyller kraven.

Kan man vara säker på att informationen stämmer?

Det är respektive företag som har detta ansvar, men ett bra sätt för att stärka trovärdigheten är att medlemsföretagen länkar till myndigheters och andra officiella webbplatser där information om företaget finns. På så sätt minimeras även riskerna för att informationen blir felaktig.

Varför behöver inte företagen redovisa ekonomi ner på enhetsnivå?

Dels är det svårt att definiera vad en enhet är, och dels ger inte enhetens ekonomi en korrekt bild av utförarens möjlighet att bedriva god vård och omsorg. Det är bolagets ekonomi som helhet som är mest relevant för att bedöma möjligheterna att bedriva god vård och omsorg.

Varför behöver företagen inte redovisa sina bemanningsnivåer?

Medlemsföretagen ska redovisa antal medarbetare och chefer på respektive verksamhet. Det finns ingen nationell definition av bemanningsnivåer och därför kan vi inte heller ställa krav på det.

Vad händer om ett medlemsföretag inte lever upp till kraven? Kommer medlemsföretag att uteslutas?

Vi ger i första hand stöd och underlättar för medlemsföretagens redovisning. Eftersom medlemskraven ska uppfyllas av våra medlemmar kan företag som inte är beredda att leva upp till dem i slutändan bli uteslutna. Vårdföretagarnas medlemskrav framgår tydligt i våra stadgar.  

Vad kommer detta att betyda för branschen som helhet?

Som företrädare för vård- och omsorgssektorn vet vi att de privata företagen är viktiga för vård- och omsorgssektorns utveckling. Det här initiativet är ett steg för att stärka förtroendet för våra medlemsföretag och för privata vård- och omsorgbranschen. 

Varför ingår inte kommuner och landsting i detta?

Vi ser gärna att kommuner och landsting följer efter vårt initiativ.