Kvaliteten i andra hand när kommunerna upphandlar äldreboenden visar ny undersökning

Kommunala upphandlingar av äldreboenden uppvisar stora brister. Det visar en genomgång av alla genomförda upphandlingar av äldreboenden - 70 stycken - som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012. Endast fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås. Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt.

Kommunala upphandlingar av äldreboenden uppvisar stora brister. Det visar en genomgång av alla genomförda upphandlingar av äldreboenden - 70 stycken - som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012. Undersökningen har utförts av konsultföretaget Health Navigator på uppdrag av bl a Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv.

95 procent av de krav som kommunerna ställer på utförarna handlar strukturer och processer. Det kan innebära att viss bemanningsnivå och att kvalitetsledningssystem finns. Endast fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås, som nivå på kundnöjdhet hos brukarna eller frekvensen trycksår på boendet. Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt.

De privata företagen är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet. I två tredjedelar av fallen har ett privat företag högst kvalitetsbetyg i utvärderingarna.

Prisspridningen mellan vinnande anbud i de olika upphandlingarna är mycket stor. Från 1000 kr per plats och dygn till 1800 kronor. Det går dock inte att bedöma om prisskillnaderna motsvarar kvalitetsskillnader.

-  Undersökningen visar att kommunerna handlar upp äldreomsorg utan krav på resultat, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

-  Det finns dock stora möjligheter att stärka kvalitén och förbättra resursutnyttjandet i äldreomsorgen genom klokare upphandlingar. Kommunerna bör ställa fler krav på resultat, det vill säga uppnådd kvalitet, och färre på strukturer och processer. Eftersom utförarna styr mot kraven kommer detta att leda till högre kvalitet. Det öppnar också för innovationer hos utförarna och utveckling av äldreomsorgen. Dessutom bör kommunerna ge kvalitet högt värde vid utvärderingar av anbud där pris och kvalitet vägs samman, säger Håkan Tenelius.

-  Det är också viktigt att utförarna också har drivkrafter att höja kvalitén under själva avtalsperioden, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Därför är det viktigt att det finns valfrihet för brukaren och att utförarna inte är garanterade platser. En annan åtgärd kan vara bonus om t ex ett mål avseende kundnöjdhet överträffas, och avdrag om kundnöjdhetsresultaten inte är tillfredsställande. Förlängning av avtal bör också bara ske om kommunen är nöjd med kvalitetsutfallet, avslutar Anders Morin.  

Läs rapporten "Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar" här

För frågor, kontakta:

Håkan Tenelius, Vårdföretagarna
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen

Anders Morin, Svenskt Näringsliv
ansvarig välfärdspolitik
tel +46 (0)8 553 43048
mobil +46 (0)70 568 8087
anders.morin@svensktnaringsliv.se