Frågan om vården och omsorgens finansiering och dess lösning måste hanteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förändras vid maktskiften.

Spara i valfrihetssystem

Finansieringen av hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar framöver. Orsakerna är flera men den demografiska utvecklingen är särskilt betydelsefull.

Samtidigt som vi lever allt längre föds allt färre barn. En äldre befolkning beräknas leda till ett ökat behov av hälso- och sjukvård. Detta sker samtidigt som de stora ålderskullarna födda på 1940-talet lämnar arbetslivet och ungas inträde på arbetsmarknaden sker allt senare.

Frågan om vårdens finansiering och dess lösning måste hanteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förändras vid maktskiften.

För att säkra vårdens framtida finansiering bör en parlamentarisk utredning tillsättas för att i likhet med pensionsreformen finna en blocköverskridande lösning som tryggar vårdens framtida finansiering.

  • Omfattningen på den förväntade kostnadsökningen kommer medföra stora ansträngningar för nuvarande finansiering. En hållbar lösning kommer kräva att samtliga parter omprövar tidigare positioner. För att undvika en situation där frågan lamslås av ett politiskt dödläge krävs en bred politisk överenskommelse.
  • Förutsägbarhet och långsiktighet kring vårdens finansiering är viktig för såväl offentliga som privata aktörer. Frågans komplexitet och behov av hållbar lösning kräver en parlamentarisk utredning för att skapa nödvändigt politiskt konsensus.
  • Kombinationen av nya läkemedel, avancerade behandlingsmetoder samt en äldre och krävande befolkning aktualiserar den känsliga frågan vilken vård som ska finansieras via det offentliga visavi den enskilda medborgaren. En sådan fråga riskerar fastna i det politiska spelet om det inte hanteras inom ramen för en bred politisk överenskommelse.
  • För att lösa frågan kring vårdens fortsatta finansiering är det viktigt att tänka nytt och fundera över hur de skattemedel som finansierar vården i dag också kan utnyttjas effektivare. En bred politisk överenskommelse gör detta möjligt samtidigt som formen underlättar för de politiska parterna att kompromissa.