Vårdföretagarna är positiva till Lagen om valfrihetssystem (LOV), men lagens syfte kommer aldrig att uppnås om LOV blir en förevändning för kommunerna att spara pengar. Det spolierar entreprenörskapet och tvingar personalen att trolla med knäna samtidigt som det drabbar brukarna.

LOVLagen om valfrihet, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva sina verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Alla landsting har sen 2010 valfrihetssystem i primärvården, som ofta kallas Vårdval eller Hälsoval. I landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV.

  • En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänsten om hon eller han så önskar. Detta måste kunna ske obehindrat.
  • Valfrihet för patienterna kan inte bli verklighet utan etableringsfrihet.
  • Det ska råda likabehandling mellan de kommunala och privata anordnarna. Villkoren måste vara konkurrensneutrala oavsett vem som driver verksamheten. Även den kommunala verksamheten tjänar på konkurrens, den fungerar som en mild blåslampa vilken stimulerar till mer effektivt arbete.
  • Monopolisera inte icke-valsalternativet. Kommunerna och landstingen måste se till att det ickevalsalternativ som erbjuds är konkurrensneutralt och inte gynnar eller missgynnar någon aktör.
  • Stimulera till ett organiserat erfarenhetsutbyte mellan offentliga och privata utförare. Inför branschråd för att formalisera kontakten och dialogen mellan olika aktörer.
  • Förbättra affärsmässigheten – kommuner ska inte gå med förlust. Det är viktigt att kommunernas kostnad för egenregin redovisas på ett tydligt sätt och att det blir omöjligt för kommunens egenregi att gå med förlust och samtidigt behålla en lika stor marknadsandel som tidigare.
  • Använd inte LOV som en budgetregulator. LOV är en kvalitetsreform, inte en prisreform. 
  • För att ytterligare stärka brukarens möjlighet till valfrihet är en vidareutveckling av LOV att brukaren själv får bestämma hur den tilldelade tiden skall fördelas. Låt brukaren bestämma.