Syftet med vårdreformen är inte att minska kostnaderna, utan att förbättra tillgängligheten, kvaliteten och valfriheten för patienterna.

Politiker tappar kontroll över skattemedel

Syftet med vårdreformen är inte att minska kostnaderna, utan att förbättra tillgängligheten, kvaliteten och valfriheten för patienterna.

En låg ersättning riskerar att leda till sämre vård, att färre får vård i god tid och att fler söker sig till akuten.

Vårdvalet kan dock reducera kostnader på sikt då mer primärvård minskar trycket på akutmottagningar och sjukhusvård. Välfungerande vårdcentralen minskar även behovet av stafettläkare.

  • Besparingarna bör i första hand vara inriktade på att skapa högre effektivitet inom sjukvården, inte på att minska vårdens omfattning.
  • Väl fungerande vård leder till minskad sjukdom, färre sjukskrivningsdagar och färre förtidspensionärer. Många landsting vill styra patienter från akutmottagningar till primärvården. Det är svårt att bara be medborgarna att agera på ett visst sätt, utan att det finns tydliga drivkrafter.
  • När man går från monopol till upphandling eller vårdval, blir det tydligt vad vården egentligen bör kosta. Med vårdval går det att jämföra kostnad och prestation.
  • Vanligen finns den största besparingspotentialen första gången monopolet luckras upp. Därefter är det svårt att göra besparingar utan att ge avkall på kvaliteten.
  • Förbättrad tillgänglighet och valfrihet leder till att resurserna används bättre. Effektiviteten ökar när rätt vård kan ges i tid.
  • Sänkt ersättning riskerar att leda till sämre kvalitet eller minskad konkurrens. Det leder till vårdköer, vilket knappast kan ses som en besparing.