För att patienter ska ha möjlighet att göra ett kunskapsbaserat och välgrundat val av vård och omsorg krävs enhetliga, transparenta system för utvärdering och redovisning av resultat. Det behövs bättre och mer systematisk uppföljning av vården och omsorgen. Man kan inte jämföra äpplen med päron.

Oberoende utvärdering

Främst är det de medicinska resultaten som behöver följas upp på ett bättre sätt, men även tillgängligheten och bemötandet i vården och omsorgen.

Vårdföretagarna driver och förespråkar en oberoende nationell, utvärdering av den svenska vården och omsorgen. Men det menar vi ett nationellt system, som omfattar alla vård- och omsorgsgivare på lika villkor.

  • Vårdval och valfrihet fungerar bara när det går att jämföra medicinsk kvalitet, tillgänglighet och bemötande.
  • De fria valsystemen bildar grunden till ett nytt sätt att se på, och organisera den svenska välfärden som kommer att innebära en rad fördelar för medborgare i Sverige. Men med en mångfald av vårdsystem-/givare måste det finnas enhetliga kvalitets- och utvärderingssystem.
  • En oberoende utvärdering underlättar för patienter och brukare att göra kunskapsbaserade val i de nya valsystemen. Det krävs enhetliga och transparenta system för utvärdering och redovisning av resultat.
  • Med en oberoende utvärdering blir vården och omsorgen mer jämlik. Den motverkar skillnader mellan olika kommuner och landsting i landet när det gäller uppföljning och redovisning av kvalitet i vård och omsorg, och inte minst skillnader mellan hur man följer upp privata respektive offentliga vårdgivare.

Vårdföretagarna föreslår en nationell oberoende utvärdering med främst tre funktioner:

  • Uppföljning - Identifiera och utveckla relevanta mätetal och mått, samla in fakta från vård och omsorg samt sammanställa dessa.
  • Analys - Analysera tillgänglig data och processerna bakom. Beskriva samband mellan process och resultat och utveckla modeller för ändamålsenlig redovisning och återkoppling.
  • Redovisning – Presentera resultat av utvärdering för användning av vårdväljare/patient, huvudmän/skattebetalare samt vårdgivande enheter. Stimulera intresset för och användningen av dessa resultat.