Vårdföretagarna vill genom lagstiftning utöka meddelarskyddet och införa ett efterforskningsskydd för anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Allt som företagen inom Vårdföretagarna gör ska tåla offentlighetens ljus. Undantaget utgörs av uppgifter som skulle kunna skada patienter/brukare och uppgifter om rena företagshemligheter som skulle kunna skada företaget och gynna konkurrenter.

Eftersom företagen inom Vårdföretagarna verkar i ett öppet samhälle och därför också strävar efter öppenhet i sin kommunikation med omvärlden, är det företagets ansvar att för de anställda tydliggöra företagets policy och vilka budskap man vill kommunicera.

Flertalet av företagen inom Vårdföretagarna samarbetar mycket nära med de offentliga uppdragsgivarna och företagens förhållningssätt skiljer sig inte på något avgörande sätt från de offentliga uppdragsgivarnas.

Blir företaget offentligt kritiserat på någon punkt av sina egna medarbetare, kommer företaget att undersöka om kritiken är befogad. Är den det, försöker företaget genomföra förbättringsåtgärder.

Om kritiken är obefogad och dessutom har skadat företaget kommer företaget att i möjligaste mån genomföra en intern dialog och klargöra sin ståndpunkt såväl internt som externt.

Det är dock företagens förhoppning att medarbetarnas och arbetstagarorganisationens förtroende för företagen, om förmågan att tillsammans hantera uppkomna problem, är så pass grundmurat att interna angelägenheter inte ska behöva debatteras i medierna.

Bifogade riktlinjer/ställningstaganden är att betrakta som en utgångspunkt för hur Vårdföretagarna ser på aktuella frågor. Riktlinjerna skall också utgöra ett stöd för hur företagen kan hantera aktuella frågor och på ett praktiskt sätt anpassa inriktningen/nivån för den egna verksamheten.

Dokumentet är framtaget av Vårdföretagarnas Etiska råd och utgör en bearbetad och anpassad version av en text författad av Gunnar Fahlberg, före detta chefsjurist vid Socialstyrelsen.