Där det finns både offentligt och privat utförd vård och omsorg behöver det finnas tydliga regler för hur resurserna fördelas till de aktörer som utför vården och omsorgen. Det får inte finnas någon särbehandling mellan offentlig och privat sektor.

Konkurrensneutralitet 2

Konkurrens driver ökad kvalitet och effektivare resursutnyttjande inom både offentlig och privat regi och konkurrensneutralitet är en förutsättning för att vård- och omsorgsföretag ska kunna erbjuda välfärdstjänster under rättvisa villkor. När det offentliga är både finansiär och utförare finns det en risk att rollerna blandas ihop och att det inte finns någon tydlig åtskillnad.

Över hälften av de privata vård- och omsorgsföretagen upplever inte att de konkurrerar på samma villkor som utförare inom den offentliga sektorn. En stor majoritet av Vårdföretagarnas medlemmar ser problemet med konkurrensneutralitet som ett hinder för företaget att växa och utvecklas.

  • Riktig valfrihet utgår från patienternas val, inte politikernas.
  • Det ska vara likabehandling mellan offentligt och privat. Ägandeformen ska inte avgöra hur mycket resurser som fördelas eller hur utvärderingen av verksamheten sker.
  • Lika villkor ger tydlighet och gör det lättare att utvärdera kvalitet och resultat.
  • Med rättvisa och lika villkor skapas en trygghet för de privata vårdföretagen, vilket leder till bättre valfrihet för patienterna.
  • Listning av patienter måste ske på ett rättvist och konkurrensneutralt sätt. Det får inte vara så att alla medborgare som inte aktivt väljer automatiskt blir listade hos kommunen eller landstinget.
  • Redovisa totalkostnaden för egenregi i kommuner och landsting för jämförbarhet.
  • Inför samma kompetenskrav på personal i offentlig som i privat regi.
  • Inför tillståndsplikt för kommunal äldreomsorg på samma vis som privat äldreomsorg.
  • Socialstyrelsen bör bevilja tillstånd och genomföra tillsyn enligt samma riktlinjer för privat och offentlig verksamhet.