Vårdföretagarna förespråkar ökade möjligheter för export av vård och omsorgstjänster.

TjänsteexportSvensk vård och omsorg håller en internationellt mycket hög standard och export av vårdtjänster är förknippat med stor potential för Sverige som exportnation.

Om potentialen utnyttjas kan det bidra till att svensk vård ytterligare förbättras. Därtill ges svenska företag en möjlighet att växa och anställa fler samtidigt som nya idéer och ny kompetens kommer svensk sjukvård och forskning till godo.

  • Genom att underlätta och stödja export av vårdtjänster ökar möjligheten för svenska företag att etablera sig i andra länder. Detta bidrar i sin tur till avkastning från företaget och således skatteinkomster i Sverige. De inkomsterna kan användas till att förstärka svensk välfärd och sjukvård.
  • En ökad användning av ny medicinsk teknologi kan ytterligare höja kostnaderna för sjukvården. Få enskilda vårdgivare har de ekonomiska resurserna att själva tillhandahålla nya avancerade behandlingsmetoder. Ökad möjlighet för vårdgivare att behandla utländska patienter bidrar till ett bredare patientunderlag. Resultatet blir att svenska vårdtagare får tillgång till behandlingar som annars inte hade varit möjliga att ge.
  • Den högkvalificerade vården kräver fler patienter än i dag för att läkarna ska kunna upprätthålla sin kompetens och fortsätta vara lockade att arbeta i Sverige. Att locka utländska patienter hit höjer kunnandet hos den svenska vården och bidrar till att specialistläkare ser Sverige som fortsatt attraktivt att arbeta och bo i.
  • En konkurrensutsatt hemmamarknad är en viktig del för att lyckas med export och marknadsföring av vårdtjänster. Den tjänar som kvalitetsstämpel på de tjänster som erbjuds och blir därför en viktig del för internationell marknadsföring.
  • Om svenska vårdkonsulter agerar rådgivare när andra länder planerar sin vård kan det leda till ökad försäljning av svensktillverkad sjukvårdsutrustning. Det kan ge fler jobb i Sverige.
  • Det förs en diskussion i flera europeiska länder kring att underlätta tjänsteexport av vård. Om inte Sverige aktivt engagerar sig i frågan finns risk för förlust av kunskap, personal och forskning. Det riskerar att drabba svensk sjukvård och medicinsk forskning.