Vårdföretagarnas övergripande mål är att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela landet och kunna väljas av alla. Därför fokuseras vårt näringspolitiska arbete på tre prioriterade områden:

Förtroende. Allmänheten och politiskta beslutsfattare ska uppfatta den privata vården och omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare levererar en god vård, är goda arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling.

Vårdens och omsorgens kvalitet. Privat vård och omsorg ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar.

Villkoren för vårdföretagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla utförare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation. 


Privat vård och omsorg håller hög kvalitet

Det är i den dagliga verksamheten som företagen kan bygga förtroende och utveckla kvaliteten. Vårdföretagarna ska ge medlemsföretagen stöd i deras arbete med kvalitet, etik och arbetsgivaransvar. Medlemmar bör också ha en öppenhet i sin organisation så att missförhållanden utan dröjsmål kommer till ledningens kännedom. Medlemskapet ska vara kopplat till krav på transparens när det gäller kvalitetsmätningar, ekonomi, anställningsvillkor och andra förhållanden som påverkar kvalitet och långsiktighet. Medlemmar åtar sig att följa särskilda etiska riktlinjer.

Förtroendet stärks när allmänhet och politiska beslutsfattare kan se vad företagen bidrar med. Vårdföretagarna arbetar därför aktivt med att lyfta fram både statistik och konkreta exempel som illustrerar värdet av mångfald, kvalitetskonkurrens och innovationer.

Kvaliteten stimuleras också genom att Vårdföretagarna bidrar till utveckling och användning av nationella kvalitetsregister samt utveckling av valfrihetssystem. Vårdföretagarna ska medverka till att medlemsföretagen kan jämföra sin kvalitet med sina närmaste offentligt drivna konkurrenter med målet att ständigt överträffa dessa.

För att påverka både opinion och beslutsfattare deltar Vårdföretagarna och dess medlemmar aktivt i debatten i massmedia och i sociala medier. Vårdföretagarna sprider underlag och goda exempel som kan bli redaktionella nyheter i medierna.

Vårdföretagarna arbetar aktivt med att informera och påverka beslutsfattare på alla nivåer. De budskap som förs fram bygger på fakta och kunskap om branschen och verksamheterna. Vårdföretagarnas påverkansarbete är transparent och bygger på principen att alla folkvalda som har att fatta beslut som påverkar branschen bör vara väl informerade.

 

Arbetsgivarpolitiska mål

Några av Vårdföretagarnas mål som arbetsgivare är:

  • Ge professionell arbetsgivarservice, samt ge företagen stöd i rollen som arbetsgivare och bidra till att företagen får grundläggande insikter i företagande inom välfärdssektorn.
  • Teckna kollektivavtal som är branschanpassade, med dispositiva anställningsvillkor och som stödjer företagsnära lönebildning. 
  • Kollektivavtal som underlättar inträde på arbetsmarknaden