Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Dnr. 4.1.1-40561/2014