Remiss rörande förslag till gallringsråd för patientjournaler och övrig vårddokumentation från Sveriges Kommuner och Landsting

Almega ser över remissen och återkommer med svar.