Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Diarienr: S2016/07902/FST.