Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

Almega ser över remissen och återkommer med svar.