En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Promemorian identifierar kunskapsstyrning som en nyckelfråga för att möta kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Förslagen syftar till att de statliga myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov som patienter, brukare, professioner och huvudmän har.