En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

Vårdföretagarna har tidigare lämnat synpunkter på utredningens delbetänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53), där de delar som rör kommunalt ansvar i förhållande till privat utförd verksamhet samt allmänhetens behov av insyn och information togs upp. I detta remissvar till slutbetänkandet för En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har Vårdföretagarna haft fortsatt fokus på förslag som påverkar privata vård- och omsorgsgivare. Därför avstår Vårdföretagarna att kommentera de övriga förslag som enbart har inverkan på strukturen och verksamhetsformer i landets kommuner och landsting.

Vårdföretagarna ställer sig positiva till utredningens tilläggsdirektiv (dir.2013:100), där en viktig del har varit att utredaren ska överväga om kommunallagen kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet.