Departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)

 

Läs remissen

Produktsäkerhetslagen (2004:451; PSL) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Det utredningsuppdrag som redovisas i denna departementspromemoria innebär bl.a. att utreda om lagen kan utvidgas till att omfatta också offentliga tjänster.

I departementspromemorian framhålls som skäl för den avsedda reformen framför allt att säkerhetsproblem kan uppkomma bl.a. vid offentlig serviceverksamhet; här föreligger sådana likheter med privat verksamhet att det bl.a. från konkurrenssynpunkt är naturligt att tillämpa samma regler. Reformen skulle även i övrigt fylla vissa luckor i konsumentskyddet och bör kunna göra myndigheter mera säkerhetsmedvetna. När det gäller myndighetsutövning, är det visserligen problematiskt att låta en tillsynsmyndighet ingripa mot ansvariga myndigheter med förelägganden, förbud och sanktionsavgifter, men i övrigt kan det vara rimligt att man också i sådana fall följer PSL:s regler t.ex. genom att iaktta säkerhetskrav och ge behövlig information. Också vid myndighetsutövande verksamhet kan alltså lagen tilllämpas med vissa begränsningar.

Övervägande skäl synes därför tala för en utvidgning - något som dels framstår som motiverat från konsumentsynpunkt, dels bör medföra konkurrensneutralitet i förhållande till näringslivet. Även vid offentliga tjänster bör dock lagens undantag för risker omfattade av särskilda säkerhetskrav i någon nationell författning eller i en EG-förordning gälla.

Enligt promemorian går reformen att genomföra med obetydliga ändringar i PSL. I förtydligande syfte föreslås också en regel om att det anses som tjänst när en näringsidkare eller myndighet tillhandahåller en lokal eller anläggning för tillfällig användning av konsumenter.