Statistik

Privata vård- och omsorgsföretag bidrar och skapar välfärdsjobb. Under 2014 arbetade nästan 140 000 årsanställda i den privata vård- och omsorgsbranschen.

Varje år sammanställer Vårdföretagarna fakta och statistik över medborgarnas, medarbetarnas och företagens syn på den svenska vård- och omsorgsbranschen i skriften Privat vårdfakta. Ladda hem och läs Privat vårdfakta.

Klicka här för att se grafer och tabeller över vård- och omsorgsbranschens utveckling

 

Medarbetare

Jobbhälsobarometern visar att privatanställda inom vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än kollegorna i offentlig regi. Läs mer här.

 

Statistik från SKL

• I oktober 2013 hade knappt 40 000 personer som beviljats hemtjänst en privat utförare vilket är cirka 22 procent av alla hemtjänsttagare.

• Knappt 20 000 personer i åldern 65 år och äldre bor 2013 permanent i ett särskilt boende som drivs av privat utförare. Det är drygt 20 procent av samtliga äldre som bor permanent i särskilt boende.

• 4 600 barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt sol (socialtjänstlagen) eller insats enligt lvu placerades i ett hvb (hem för vård eller boende) som drivs av privat utförare. Det är 55 procent av alla berörda barn och unga.

• 17 miljoner patientbesök gjordes under 2013 hos vårdcentraler med annan utförare än landsting eller region. Det motsvarar 43 procent av alla patientbesök i primärvården och är en ökning med 55 procent sedan 2006.

• 24 procent av de 12,3 miljonerna läkarbesök i den öppna specialiserade somatiska vården producerades av annan vårdgivare än landstingen eller regionerna.

• 30 procent av läkarbesöken i den specialiserade psykiatriska öppenvården utfördes på en enhet som drivs av annan vårdgivare än landsting eller region. Motsvarande uppgift för besök hos andra yrkeskategoriaer än läkare är 14 procent.

• År 2012 arbetade 222 000 personer inom vård, skola och omsorg och hade en privat arbetsgivare. Det är drygt 20 procent av alla anställda i de berörda sektorerna.

• År 2013 anlitade kommuner, landsting och regioner 9700 olika utförare inom vård, skola och omsorg.

Källa: Köp av verksamhet, kommuner, landsting och regioner 2006–2013.

 

Ekonomi

Den privata vård- och omsorgssektorn bestod 2014 av ca 12 760 företag med 139 000 årsanställda. Omsättningen var 108,1 miljarder kronor och utdelningarna 3,6 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn drygt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 2,9 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent och vinstmarginalen 5 procent. Tillväxten för vårdsektorn 2014 var 4,9 procent till skillnad från tidigare år då den legat omkring 10 procent. 93 procent av alla företag i branschen har färre än 20 anställda.
Läs mer om branschsiffrorna här.

Vård- och omsorg 2014
Antal anställda 139 028
Antal företag 12 760
Nettoomsättning (mdkr) 108,1
Tillväxt 4,9%
Rörelsemarginal 7,3%
Vinstmarginal 5,0%
Skatt (mdkr) 1,5
Årets resultat (mdkr) 5,4
Utdelning (mdkr) 3,6
Återinvesteringar* (mdkr) 2,9
   
Företag per storleksklass 2014
0-19 anställda 11 880
20-49 anställda 518
50-99 anställda 173
100-249 anställda 120
250+ anställda 69
Totalt 12 760
* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning.
 
 

 

Information om kvalitet i vården och omsorgen finns i Privat vårdfakta och i våra rapporter.