Statistik

Privata vård- och omsorgsföretag bidrar och skapar välfärdsjobb. Under 2013 arbetade ca 137 500 årsanställda i den privata vård- och omsorgsbranschen.

Varje år sammanställer Vårdföretagarna fakta och statistik över medborgarnas, medarbetarnas och företagens syn på den svenska vård- och omsorgsbranschen i skriften Privat vårdfakta. Ladda hem och läs Privat vårdfakta.

Klicka här för att se grafer och tabeller över vård- och omsorgsbranschens utveckling


Ekonomi

Den privata vård- och omsorgssektorn bestod 2013 av drygt 12 000 företag med 137 500 årsanställda. Omsättningen var 103,1 miljarder kr och utdelningarna 2,9 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn knappt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 3,8 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent. Läs mer om branschsiffrorna här.

Statistik           2013
Antal årsanställda 137 498
Antal företag          12 127
Nettoomsättning (mdkr) 103,1
Tillväxt          10,0%
Rörelsemarginal 7,0%
Skatt (mdkr) 1,6
Årets resultat (mdkr) 3,5
Utdelning (mdkr) 2,9
Återinvesteringar* (mdkr) 3,8
Företag per storleksklass           2013
0-19 anställda 11 318
20-49 anställda 456
50-99 anställda 174
100-249 anställda 113
250+ anställda 66
* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning.
 
 

Medarbetare

Jobbhälsobarometern visar att privatanställda inom vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än kollegorna i offentlig regi. Läs mer här.

 

Statistik från SKL

• I oktober 2013 hade knappt 40 000 personer som beviljats hemtjänst en privat utförare vilket är cirka 22 procent av alla hemtjänsttagare.

• Knappt 20 000 personer i åldern 65 år och äldre bor 2013 permanent i ett särskilt boende som drivs av privat utförare. Det är drygt 20 procent av samtliga äldre som bor permanent i särskilt boende.

• 4 600 barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt sol (socialtjänstlagen) eller insats enligt lvu placerades i ett hvb (hem för vård eller boende) som drivs av privat utförare. Det är 55 procent av alla berörda barn och unga.

• 17 miljoner patientbesök gjordes under 2013 hos vårdcentraler med annan utförare än landsting eller region. Det motsvarar 43 procent av alla patientbesök i primärvården och är en ökning med 55 procent sedan 2006.

• 24 procent av de 12,3 miljonerna läkarbesök i den öppna specialiserade somatiska vården producerades av annan vårdgivare än landstingen eller regionerna.

• 30 procent av läkarbesöken i den specialiserade psykiatriska öppenvården utfördes på en enhet som drivs av annan vårdgivare än landsting eller region. Motsvarande uppgift för besök hos andra yrkeskategoriaer än läkare är 14 procent.

• År 2012 arbetade 222 000 personer inom vård, skola och omsorg och hade en privat arbetsgivare. Det är drygt 20 procent av alla anställda i de berörda sektorerna.

• År 2013 anlitade kommuner, landsting och regioner 9700 olika utförare inom vård, skola och omsorg.

Källa: Köp av verksamhet, kommuner, landsting och regioner 2006–2013.

 

Information om kvalitet i vården och omsorgen finns i Privat vårdfakta och i våra rapporter.