Gävleborgs landsting begår lagbrott

Landstinget Gävleborgs miljonstöd till primärvård som går med underskott strider mot lagen om valfrihetssystem, skriver Ulf Öfverberg, Vårdföretagarna.

Med de valfrihetssystem som införts inom primärvården och inom äldreomsorgen runt om i landet är patienterna de stora vinnarna. Det finns dock fortfarande brister när det gäller den fria konkurrensen vilket riskerar att på sikt underminera de positiva effekterna av reformen. Det gäller i synnerhet om de verksamheter som går med underskott, därför att de väljs bort av patienterna, får mångmiljonstöd för en verksamhet som inte efterfrågas.

Landstingsfullmäktige i Gävleborg beslutade den 26 oktober om ett tilläggsanslag till Hälso- och Sjukvården i mångmiljonklassen. Det totala prognostiserade underskottet är idag –108 miljoner kronor för Hälso-och sjukvården, vilket innebär att de 60 miljoner kronor som skjuts till inte räcker.

Om pengarna även ska gå till division primärvård, med ett budgeterat underskott på över 20 miljoner kronor, kommer Landstingsstyrelsen att besluta framgent.
Ett sådant beslut är helt i strid med intentionerna i lagen om valfrihetssystem där konkurrensneutralitet ska råda mellan vårdutövarna. Primärvårdens egna verksamheter tillförs över 20 miljoner kronor för att täcka sitt underskott och detta görs genom att tillföra extra skattemedel. Det är inte rimligt ur konkurrensneutralitetssynpunkt.

Om primärvården skall tillföras nya resurser så bör de privata vårdaktörerna kompenseras proportionellt. Allt annat sätter konkurrensen helt ur spel.
Det är heller inte rimligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv av ansvarstagande.

De verksamheter i den offentliga vården som går med underskott gör det av olika anledningar, bristande effektivitet kan vara en av flera orsaker.

Privata vårdgivare får aldrig motsvarande möjlighet till kompensation för underskott. Där är kraven på att verksamheten ska gå runt ekonomiskt med en hög kvalitet stora.

Det pågår en granskning av de olika utifrån just konkurrensneutraliteten, efter att de införts, av Konkurrensverket på regeringens uppdrag. Konkurrensverket skall rapportera till regeringen i början av nästa år.

Vi inom branschen ser det som nödvändigt att gå vidare med detta till regeringen och konkurrensverket som ett tydligt exempel på hur konkurrensen sätt ur spel, om Landstingsstyrelsen skjuter till pengar till division primärvård för att kompensera underskottet.

Dagens lagstiftning måste anpassas till en verklighet som präglas av en mångfald av utförare, såväl privata, ideella som offentliga.

Vi behöver därför:

  • Sanktionsmöjligheter som bör införas när kommuner och landsting inte behandlar alla vårdgivare konkurrensneutralt. 
     
  • Nationell årlig uppföljning av konkurrensneutraliteten inom vården och omsorgen. 
     
  • Starkare kvalitetskontroll av offentliga såväl som privata vårdgivare. 
     

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Gefle Dagblad den 28 oktober.