Assistansverksamheten behöver tydligare regler

Ett omfattande fusk vid utbetalning av assistansersättning har uppdagats på flera håll i landet. I Halland tror polisen att det rör sig om flera hundra miljoner i felaktiga utbetalningar. Det talas även om anordnare som tar betalt för timmar när arbete inte utförts.

Från Vårdföretagarnas sida anser vi att den frihet som assistansreformen inneburit för alla de människor som har behov av ett fungerande system för att få sin vardag att gå ihop hotas av dessa oseriösa aktörer som är att betrakta som kriminella.

Den personliga assistansen har sedan reformen infördes 1994 inneburit en avsevärt förbättrad livssituation och ökad livskvalitet för de funktionshindrade som inte kan bedömas i kronor och ören.

Lagen ger brukaren rätt till insatsen och dessutom full frihet att välja utförare. 290 kommuner har tillsammans med ca 500 privata utförare skapat en unik mångfald.

Det solidariska offentliga åtagandet att finansiera personlig assistans bygger på att medborgarna uppfattar verksamheten som seriös och långsiktigt hållbar. Att vissa av utförare systematisk fuskar drabbar en hel bransch som gör en betydelsefull insats för de funktionshindrade. Vi välkomnar att denna kriminalitet är under utredning och att regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att syna ersättningarna. Men det behöver göras mera.

Inom Vårdföretagarna pågår sedan en tid tillbaka ett internt arbete där vi ser över möjligheten att införa ett auktorisationsförfarande för företag inom bland annat assistansbranschen.

Vi har också under en längre tid efterfrågat att assistansverksamheter ska bli tillståndpliktiga och satta under tillsyn. Detta kommer nu äntligen till stånd vid årsskiftet med Socialstyrelsen som ansvarig myndighet. Tyvärr är vi nu mycket oroliga för att den kommande tillståndsplikten ska bli en papperstiger.

Socialstyrelsen är sena i planeringen. Vi har inte fått någon som helst gehör för våra försök till kontakter och inviter att bidra till kunskap om branschen och dess förutsättningar.

Själva planeringen drogs igång så sent som under hösten och de indikationer vi hittills fått tyder på att man inte kommer att kunna få igång en välfungerande verksamhet vid årsskiftet. Ingen information har hittills gått ut. Informationsmöten kommer att äga rum i slutet av året vilket är alldeles för sent när tillståndplikten träder i kraft vid årsskiftet. Förberedelsetiden för våra medlemmar kommer att bli extremt kort.

Händelserna i Halland och på flera andra håll i landet visar att det nu är hög tid för Socialstyrelsen att ta ett krafttag. Vi har alla ett gemensamt solidariskt ansvar för att de goda intentionerna med den nuvarande rättighetslagstiftningen för de funktionshindrade ska fungera i framtiden.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert och branschansvarig personlig assistans, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Mariestads-Tidningen den 24 november.