10 000 jobb riskeras med Vänsterpartiet

Vårdbranschen går mot strömmen trots att det är valår. Sysselsättningen har hittills i år ökat inom vård och omsorg med cirka 16 000 per kvartal jämfört med 1-2 kvartalet 2009. Under hela 2009 ökade antalet anställda i branschen med cirka 13 000.

Inför valet så har Vårdföretagarna låtit SCB analysera vårdsektorn och det har gjorts på cirka 480 verksamhetsställen som täcker tre branscher: primärvård, äldreomsorg och personlig assistans. Resultatet pekar på en bransch som går bra och skapar nya jobb men det finns tydliga hinder för fortsatt tillväxt och nya jobb hindras pga. politisk osäkerhet.

Analysen visar att den privata vårdsektorn upplever konjunkturen som positiv. Företagens omdömen över situationen under sommaren präglas av hög efterfrågan på företagens tjänster, högt resursutnyttjande och en stor optimism inför det närmaste halvåret.

Den starka utvecklingen är relativt jämnt fördelad inom vårdsektorn, både mellan branscherna primärvård, äldreomsorg och personlig assistans samt mellan mindre och medelstora/större företag. Ökningstakten är dock något lägre för äldreomsorgen.

Desto högre upp i landet man kommer desto sämre upplever företagen att konkurrensneutraliteten är. I södra Sverige uppger 33 procent av företagen att de inte behandlas lika av landsting och kommuner.

Detta är högt, men i norra Sverige är andelen 54 procent. För västra Sverige och Mellansverige upplever 44 respektive 49 procent att likabehandling inte råder.
Detta visar förstås att det finns mycket att göra för en ny regering, d.v.s. för att uppnå likabehandling mellan privata och offentliga vårdgivare och skapa konkurrensneutrala villkor.

Vi anser att det måste till en ny tydlig lagstiftning som inte bara förbjuder särbehandlig utan även inför sanktionsmöjligheter när landsting och kommuner bryter mot lagen.
Det största hindret för fortsatt expansion är en politisk osäkerhet ett valår som detta. Två av tre företag, anser att det finns en politisk osäkerhet som gör att de inte vågar satsa på expansion och nyanställa.

Det handlar förstås om Vänsterpartiets syn på privata företag men även om oklarheter kring de rödgrönas gemensamma syn. Detta är förstås olyckligt för företagen men framförallt missas möjligheter till jobbskapande, särskilt i glesbygd.

Vidare får patienter inte möjlighet att nå god vård, det vill säga. tillgängligheten riskerar att minska som effekt av politiskt motstridiga signaler.

Med fortsatta otydliga signaler till privata vårdgivare om ersättningar, etablering och villkor så menar vi att över 10 000 jobb riskeras och tillgängligheten för patienterna minskar i vården på sikt. 

Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef ,Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Gotlands Allehanda den 15 september.