Varför har Örebro så få privata vårdaktörer? Den frågan försökte Vårdföretagarna få besvarad vid ett halvdagsseminarium i Örebro den 24 januari.

Sedan vårdvalens införande i landstingen har 292 nya vårdcentraler startats, men i Örebro har nyetableringarna lyst med sin frånvaro. Vårdföretagarna bjöd in medlemmar, politiker och tjänstemän till ett halvdagsseminarium för att diskutera varför etableringarna varit så få i landstinget.

De hinder som framfördes av Capio Läkargruppen, som idag har en uppskattad verksamhet i Örebro men inte gått in i Hälsovalet, var bland annat att ramarna redan är fastlagda för hur verksamheten ska bedrivas vilket lämnar lite utrymme för innovationer. Att landstinget kräver ett alltför omfattande uppdrag och att ersättningsmodellen inte stödjer kraven på kvalitet, kompetens och tillgänglighet.

Ulf Öfverberg från Vårdföretagarna menar att uppdragets bredd är en stor del av problemet.

– Det breda uppdraget i kombination med den passiva listningen försvårar för nya aktörer och nästan omöjliggör för mindre att ingå i Hälsovalet. En nystartad vårdcentral måste kunna räkna med underskott i 3-4 år innan verksamheten går ihop. För att få snurr måste man ha listade patienter vilket tar lång tid då passiv listning tillämpas. Inom Hälsoval Örebro utgörs dessutom 85% av ersättningen av listade patienter. Ett känt varumärke kan möjligtvis bidra till att snabbt få nya listade patienter, men för helt nya aktörer är det mycket svårt att gå runt så länge utan inkomst.

– Vill landstingen få en utökad mångfald i verksamheten kan man inte passivt gå in i vårdvalen, utan man måste aktivt jobba för att göra Hälsovalet attraktivt, annars kommer inte nya aktörer komma in, framförde Peter Seger, ordförande i bransch Sjukvård inom Vårdföretagarna.

Ett attraktivt Hälsoval ger entreprenörer möjlighet till att tänka i nya banor. Om modellen är för detaljerad och utformad exakt efter hur landstinget bedriver verksamheten är utrymmen för förändring och effektivisering små.

De slutsatser vi kan se av de nyetableringar som skett efter vårdvalens införande i landstingen är bland annat att majoriteten av alla företag som har kommit in på marknaden drivs av små aktörer. De nya vårdcentralerna kompletterar i de allra flesta fall utbudet och landstinget inte trängs ut som aktör. Örebro läns landsting har öppnat en ny vårdcentral efter Hälsovalet infördes, vilket tydligt visar att det finns en marknad men att man har svårt att attrahera alternativa utförare, avslutar Ulf Öfverberg.

Medverkande:

Peter Seger, ordf. bransch Sjukvård inom Vårdföretagarna/VD Sophiahemmet - om bransch Sjukvård och framtiden för vårdvalen
Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna - om vårdutbudet och vårdvalens utveckling - landstingens utmaningar
Helén Willyams, Capio Läkargruppen - att vara privat vårdgivare inom Hälsoval Örebro
Lars Thyman, Praktikertjänst hälso- och sjukvård - varför finns vi inte i Örebro?
Robert Mörk (S), landstingsråd - om Hälsoval Örebro
Ola Kalrsson (M), 2:a vice ordf. landstingsstyrelsen - oppositionens syn på Hälsoval Örebro