De flesta äldre vill själva välja vem som ska hjälpa dem i hemmet, och hur den hjälpen ska se ut. Men bara en dryg tredjedel av kommunerna har i praktiken valfrihet i hemtjänsten. Och vad som är ett bra val är inte lätt att veta.

En undersökning som Vårdföretagarna gjort som presenterades vid ett seminarium visar att 82 procent av allmänheten tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själv eller för anhörigs räkning kunna välja hemtjänst eller boende.

– Ingen kan egentligen säga nej till valfriheten, det är självklart att vi vill välja när vi blir äldre. Men det måste finnas något att välja mellan, och man måste kunna välja tryggt, sade Ann Johansson, som är ledamot i förbundsstyrelsen för Vårdförbundet.

Vårdföretagarnas undersökning visar att sju av tio aktiva väljare inte fått någon information alls inför valet. Ska det gå att välja måste kommunerna redovisa jämförelser av kvalitetsmätningar och brukarundersökningar, framhåller organisationen.

– Det finns inget som heter skälig äldreomsorgsnivå. Det tycker vi är knepigt, sade Siv Nordqvist som är ordförande i bransch äldreomsorg inom Vårdföretagarna.

Det senaste årets debatt om äldreomsorgen har gjort människor mer oroliga, enligt Vårdföretagarnas undersökning. Nu säger 78 procent att de är oroliga över att inte få den äldreomsorg de behöver i framtiden. När organisationen ställde samma fråga för tre år sedan var det 68 procent. Siv Nordqvist efterlyser register som ger en tydlig bild av hur äldreomsorgen är, och som innehåller uppgifter över sociala insatser i hemtjänsten.

– Jag bedömer att ungefär 85 procent av alla insatser vi utför handlar om sociala omsorgsinsatser. Senior alert, Svenska demensregistret och palliativregistret är tre av de kvalitetsregister som tar upp aspekter på äldrevården. Många omsorgsindikatorer saknas dock i kvalitetsregistren, konstaterade Ann Johansson. En annan nackdel med kvalitetsregistren är att det finns en fördröjning i rapporteringen som gör att resultaten ibland snabbt blir inaktuella, framhöll Barbro Westerholm, socialpolitisk talesman för folkpartiet.

– Och det som är kvalitet för en person kanske inte är det för en annan. Vi är alla individer, sade hon. Valet av hemtjänst kompliceras av att det för de flesta inte blir aktuellt förrän livssituationen ändrats.

– Det är inte så lätt att tänka hemtjänstföretag innan man fått sin stroke, sade Sven Erik Wånell, direktör på Äldrecentrum. Han konstaterar att ännu svårare att välja är det för den som bor i vård- och omsorgsboende. En tredjedel av omsorgstagarna svårt att ta till sig kunskap och att reflektera över valmöjligheten.

– Det är inte alltid enkelt val om någon annan ska tänka in vad som är bäst för mig. Och så är det svårt, nästintill omöjligt att avgöra vad som är ett bra val. Särskilda konsument-vägledare för äldre och ett uppföljningssystem där för särskilda boenden enligt engelsk modell där boenden graderas efter skalan 1-3, är några av hans förslag.

Äldreomsorgen ingen vanlig marknad, konstaterar Ann Johansson. Som kund har man ingen reklamationsrätt och är alltid i underläge. Vårdförbundet vill införa kompetenskrav på äldreomsorgen, både i omsorgen, sjukvården och rehabiliteringen. Valfriheten inte automatiskt kvalitetsdrivande. Oftast väljer man utifrån vad andra berättat, konstaterade Sven Erik Wånell.