Fem saker du inte visste om äldreomsorgen

Det skrivs mycket om äldreomsorgen i Sverige, men hur mycket vet du egentligen om den? Här kommer några fakta som de allra flesta inte känner till.

1.  Drygt fyra av fem äldre är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende

I september presenterade Socialstyrelsen den årliga brukarundersökningen där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende (äldreboende) får tycka till om sin äldreomsorg. Resultatet är ett fortsatt gott betyg till svensk äldreomsorg. Inom hemtjänst är 88 procent ganska eller mycket nöjda och inom särskilt boende är motsvarande andel 81 procent. Särskilt nöjda är de äldre med personalen, hela 97 procent tycker till exempel att personalen inom hemtjänsten bemöter dem på ett bra sätt (Socialstyrelsen 2019).

 

2. 91 procent av befolkningen vill kunna välja utförare av vård och omsorg

Nio av tio svenskar anser att man ska ha rätt att välja utförare av vård och omsorg. Trots detta har bara drygt hälften av landets 290 kommuner infört eller fattat beslut om att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV trädde i kraft 2009 och innebär att både privata och offentliga utförare får skattefinansierad ersättning för sina verksamheter. Det ger medborgarna möjlighet att välja olika utförare av tjänster inom vård och omsorg. Idag bor 75 procent av befolkningen i kommuner där LOV används i någon kommunal verksamhet, oftast hemtjänst (Svenskt Näringsliv 2019). 

3. Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens inom äldreomsorgen 

Enligt Trendies  undersökning om äldreomsorgens framtidsutmaningar menar kommunala chefer att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg. Dessutom menar de att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Tack vare konkurrens har den kommunala äldreomsorgen höjt sin standard. Hälften av de kommuner som har lov anger en tydligt förbättrad kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes (Trendie 2016).  

4. Privata aktörer bygger 40 procent av alla nya äldreboendeplatser 

Privata aktörer står för 19 procent av alla äldreboendeplatser i Sverige. Under åren 2019 – 2020 bedöms cirka 6 800 äldreboendeplatser tillkommer över landet. Av detta står privata aktörer för 40 procent av alla nya platser (Boverket 2019) 

5. Privata utförare står för drygt 23 procent av timmarna i hemtjänsten 

I oktober 2018 fick drygt 41 000 äldre personer sin hemtjänst av en privat omsorgsgivare. Ungefär 23 procent av timmarna inom hemtjänsten utförs av privata utförare. Drygt 17 000 äldre personer bodde vid samma tidpunkt på ett privat drivet äldreboende, det är en andel på 19 procent (Socialstyrelsen 2019).  

 

Mer fakta om vården och omsorgen i Sverige finner du i Privat Vårdfakta 2019.

 

Källor: 

Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019. 

Socialstyrelsen (2019). Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2018. 

Socialstyrelsen (2019). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019. 

Svenskt Näringsliv (2019). Välfärdsföretagande. 

Trendie (2016). Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar.