Intervju med Maria Nyström angående Försäkringskassan

I onsdags 5/2 var det möte hos Försäkringskassan (FK). Vad var det för möte och vilka var med?

Vid oregelbundna tillfällen har vi avstämningsmöten med FK då vi tar upp sådant som vi och många av våra medlemsföretag upplever som problem. Vi får även ta del av lite statistik och info om vad som är på gång inom myndigheten. Med på mötet var: Marie Axelsson – ansvarig chef för assistansersättningen på FK, Brigitta Lindgren – områdeschef för assistansersättningen FK, Susanne Lövgren – partnerstrateg på FK, Henrik Petrén – KFO, Carina Ekblad – KFO, Peter Westman – Vårdföretagarna, BPA, Fredrik Borelius – Vårdföretagarnas kansli och jag. Därutöver var två ytterligare personer från FK med ett tag som presenterade hur de arbetar med kontroller av oegentligheter inom assistansen.

På tal om kontroller, i dag är det många som inte vet hur man gör för att anmäla ett företag när man misstänker att de är oseriösa. Hade de någon info om detta?

FK förklarade hur deras organisation ser ut som jobbar med kontroller inom assistansen. Det är 20 handläggare och tre försäkringsrevisioner utspridda över landet som dagligen arbetar med missbruk av ersättningen. FK sätter stort värde i att få in tips på oegentligheter, men kan bara agera då tipslämnarens namn och kontaktuppgifter är kända. Anonyma tips har de svårt att agera på. Det finns mailadresser till de olika lokalkontoren runt om i landet och på vår inrådan kommer FK lägga upp mer information om detta på FK:s anordnarsida.

Det förhöjda timbeloppet har ställt till det för många medlemmar. Diskuterade ni detta?

Ja, de håller med om att reglerna är knepiga men har inte gjort någon större uppföljning av utbetalningarna. Anordnare som upplever problem måste höra av sig till FK om det blir tokigheter med ersättningen. Det förhöjda timbeloppet sköts manuellt av cirka 20 handläggare.

Hur ser FK:s plan för fortsatt IT-utveckling ut, ex gällande digital signering av räkningen för de som inte kan nyttja möjligheten via Mina sidor?

FK planerar dessvärre inga större IT-utvecklingar detta år, endast smärre justeringar. Vi framförde att det är av största vikt att vi får ta del av räkningen elektroniskt. De förstår, men har inte detta som ett prioriterat område. Vi kommer givetvis fortsätta trycka på både regeringen och FK i denna fråga.

Hur kan de anse att digital räkning inte är ett prioriterat område?

Det som är tydligt under våra möten är att myndighetens uppdrag är att säkra socialförsäkringssystemet och att korrekt ersättning går ut till rätt individ. Att företag blir drabbade i olika situationer med exempelvis utebliven ersättning tycker FK är olyckligt men känner inte att det är deras problem. Det är oerhört frustrerande när vi förklarar hur hårt utebliven ersättning drabbar företagen när vi snudd på möts av oförståelse. Utöver att ligga på myndigheten kommer vi jobba med att försöka få till ändringar i lagstiftningen.

Finns det något annat område när ni och Försäkringskassan har olika synsätt eller där lagen tolkas olika?

Ja, i högsta grad. Ett exempel är om det uppdagas att en assistent uppbringar sjukersättning från FK samtidigt som denne jobbar och inte sagt detta till sin arbetsgivare. När det sedan kommer till FK:s kännedom stoppas utbetalning av assistansersättningen, vilket direkt drabbar anordnaren. I dessa fall borde FK kräva tillbaka sjukersättningen från den enskilde, inte straffa den ovetande arbetsgivaren som betalat ut lön efter utförd assistans. FK förstår vår frustration när vi påtalar att detta slår det oerhört hårt mot företagen. Men deras rättsavdelning tolkar lagen så att när personen uppbringar sjukersättning kan denne inte jobba och då ska heller inte ersättning betalas ut, dvs deras handläggare kan inte göra en felbedömning. En annan rimligare tolkning skulle kunna vara att deras handläggare har gjort en felbedömning då personen uppenbarligen kan arbeta och således ska ersättning betalas ut. Givetvis kommer vi att jobba vidare med den här frågan.

Det tycks ha blivit vanligare att återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning riktas mot assistansanordnare. Det finns exempel på att rigorösa återkrav riktas mot anordnare för att den assistansberättigade har varit utomlands i högre utsträckning än tillåtet. Hur resonerar Försäkringskassan här?

FK menar att anordnaren har ett ansvar att informera kunden om vilka regler som gäller och också ha en kontinuerlig kontakt med denne, vilket FK bedömer orimligt om kunden är borta under lång tid. FK bedömer sedan vem som gjort fel och då anordnaren har stort ansvar och får ersättningen ställs återkravet till anordnaren. Vår egen tolkning är att de genom återkrav till anordnaren har större möjlighet att få tillbaka ersättningen. Kravet kan även komma efter att en kund bytt bolag om FK bedömer att kunden inte haft rätt till ersättning.

Några av Vårdföretagarnas medlemmar har drabbats av att vissa FK-handläggare inte godkänner underskrift av andra än brukaren eller gode män (vilket strider mot deras egna riktlinjer). Vissa gode män kan/vill inte gå i god för vem som jobbat och vill inte skriva under räkningen vilket får till följd att assistansersättningen hålls inne. Vad säger FK om detta?

De anser att detta är den gode mannens skyldighet och att de inlett samtal med SKL om problemet. Samtidigt kommer FK gå ut med tydligare information till sina handläggare runt om i landet om vad som gäller. Det står tydligt i riktlinjerna att andra än de gode männen kan skriva under. Det kommer även nya riktlinjer i mars där detta förtydligas. Viktigt att komma ihåg är att man kan använda blanketten för samtycke.

Vi får även signaler om att Försäkringskassan avrundar timmarna på räkningen, vilket ofta slår fel vid slutavräkning vilket då stoppar hela utbetalningen. Hur kommenterar myndigheten detta?

De anser givetvis att de gör rätt och hänvisar till lagstiftningen. 4 § När Försäkringskassan beräknar assistansersättning enligt 51 kap. 11 eller 14 §§ socialförsäkringsbalken eller 15 § i föreskriften, ska antalet utförda assistanstimmar avrundas till närmaste hela timme. Vid den beräkningen ska 30 eller fler minuter avrundas till närmaste högre antal timmar. När FK beräknar det genomsnittliga antalet beviljade assistanstimmar per månad enligt 12 § i föreskriften ska antalet minuter avrundas nedåt till närmaste hela timme. Solklart anser FK.

Var det även så att Försäkringskassan ställde en fråga till er?

Ja precis. FK:s omprövningsenhet har uppmärksammat att ett assistansbolag försöker återkräva pengar från den försäkrade i ett fall där FK har begränsat utbetalningen pga. att det inte kommit in en korrekt tidsredovisning. Assistansbolaget är även betalningsmottagare så all hantering av assistansen går därigenom. Med anledning av detta har frågan ställts till myndighetens rättsavdelning huruvida företaget har rätt att kräva den försäkrade på pengar när FK nekat utbetalning av assistanstimmar.

Svaret från rättsavdelningen är att; ”Om anordnaren ska kunna kräva den som köper assistans vid en icke korrekt tidsredovisning är i första hand en civilrättslig fråga mellan anordnaren och den som köper assistans. Det bör dock noteras att enligt 51 kap. 24 § 2 SFB är det den som är arbetsgivare eller uppdragsgivare åt en personlig assistent som ska lämna uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetet hos den försäkrade. Av 5 § FKFS 2016:4 om assistansersättning framgår att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska underteckna tidsredovisningen och det är således anordnaren som ansvarar för tidsredovisningen.

Är det något övrigt du vill tillägga?

Jag vill rikta ett stort tack till de medlemmar som mailar in viktiga frågor till oss inför våra möten med FK. Alla är välkomna att höra av sig med synpunkter, men det är viktigt att fundera på ifall det som hänt är en engångshändelse eller något som enbart gäller ett specifikt företag. Kanske är fler drabbade och då är det viktigt att problemet kommer upp till ytan. Hör gärna av dig med dina synpunkter till Fredrik Borelius, Vårdföretagarna.

Maria Nyström, ordförande Bransch Personlig Assistans.