Nöjdare äldre? Öka valfriheten i hemtjänsten!

Valfrihet i hemtjänsten ökar nöjdheten hos de äldre. Det visar en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning (IFN) som presenterades i förra veckan. I den har valfrihetens effekter på de äldres nöjdhet undersökts med hjälp av svaren i Socialstyrelsens brukarundersökning. Jämförelserna visar att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun inför ett valfrihetssystem. Fler kommuner borde därför införa LOV.

Fler än hälften av landets kommuner (159 st) har idag infört Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. Ytterligare åtta kommuner har fattat beslutat om ett införande. IFN studie fastslår att LOV är positivt.

Jämförelsen av de äldres nöjdhet före och efter det att en kommun börjar tillämpa valfrihet i hemtjänsten visar att de äldres nöjdhet ökar med valfriheten. Valfriheten gynnar de äldre genom att de kan välja en utförare som passar dem själva bättre.

En annan slutsats i rapporten är att nöjdheten inte verkar påverkas av att privata utförare är bättre eller att konkurrensen ökar, det är istället valfriheten i sig som gynnar de äldre. Det är egentligen ganska naturligt. Det räcker med att gå till sig själv. När och hur skulle jag vilja ha min service och omsorg utförd, och vem vill jag ska komma hem till mig? Mina önskemål skiljer sig troligtvis ifrån min grannes. Chansen att fler blir nöjda ökar när det finns alternativ att välja på.

Andra rapporter visar att privat hemtjänst generellt håller högre kvalitet. I Socialstyrelsens senaste enkät svarade 85 procent av landets hemtjänstenheter på 17 frågor om kvalitet. Tillsammans visar de om aktuella rutiner finns på plats som säkerställer kvalitet i hemtjänsten. Resultaten på nationell nivå visar att privat hemtjänst är bättre på samtliga 17 parametrar, jämfört med den kommunala hemtjänsten.

Tiden när hemtjänsten betraktades som en one-size-fits-all-tjänst är förbi. Alltfler vill fortsätta leva ett innehållsrikt liv, där de egna intressena tillvaratas, även när vi behöver hjälp i hemmet. I en stor intervjustudie av kommunala chefer häromåret konstaterades att det är inom hemtjänsten som en stor utveckling behöver ske. Det är där ökade krav på delaktighet och möjligheten att styra insatserna utifrån egna önskemål kommer bli som störst. Valfrihetssystem i hemtjänsten är ett av svaren på denna utmaning.

Med stöd av resultaten i IFN:s rapport och Socialstyrelsen kvalitetsundersökningar vill jag därför uppmana fler kommuner att införa valfrihet i hemtjänsten – för de äldres skull.