Socialstyrelsens kvalitetsmätning – Privat hemtjänst bättre resultat på alla indikatorer

I 2017 års mätning granskade Socialstyrelsen 17 kvalitetsindikatorer. På samtliga håller den privata hemtjänsten en högre kvalitet än de kommunala verksamheterna.

I Socialstyrelsens senaste kvalitetsmätning får privat hemtjänst ett bättre resultat på samtliga 17 uppmätta indikatorer jämfört med kommunal hemtjänst. Myndighet granskar årligen i vilken utsträckning hemtjänsten är anpassad utifrån den äldres behov och om det finns aktuella rutiner på plats som att upptäcka undernäring hos den äldre eller ett läkemedelsberoende.

– Ännu en undersökning slår hål på missuppfattningen om att privat hemtjänst skulle hålla lägre kvalitet än den kommunala. Samtidigt kan hemtjänsten förbättras för alla, och Socialstyrelsens underökning visar att vi måste lära av varandra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Om Socialstyrelsens enhetsundersökning 2017:
85 procent av landets hemtjänstenheter har svarat, vilket motsvarar 2107 enheter.
Enligt Socialstyrelsen ska indikatorerna spegla delar av kvaliteten i verksamheterna. Syftet med enhetsundersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För mer information:
Håkan Tenelius, 072-742 69 24
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna