Privat hemtjänst bättre på alla kvalitetsparametrar enligt Socialstyrelsen

Socialstyrelsens årliga granskning av svensk hemtjänst är viktig. Den undersöker om aktuella rutiner finns på plats som säkerställer god omsorg, till exempel rutiner för att upptäcka undernäring och läkemedelsberoende hos äldre

Kort sagt – en verksamhet med aktuella rutiner har bättre förutsättningar att ge varje enskild äldre den omsorg den behöver.

I den senaste enkäten svarade 85 procent av landets hemtjänstenheter på 17 kvalitetsparametrar. Resultaten på nationell nivå visar att privat hemtjänst är bättre på samtliga parametrar, jämfört med den kommunala hemtjänsten. Det visar vilket omistligt komplement de privata utförarna är till den kommunala omsorgen. Med dessa besked måste det nu bli ett slut på missuppfattningen att vinstdrivande verksamheter håller lägre kvalitet.

Om inte en stor del av debatten om äldreomsorgen idag handlade om driftsform och regeringens idéer om att begränsa den del av välfärden som drivs av privata aktörer hade vi istället kunnat diskutera verkliga problem. För även om årets undersökning uppvisar en del goda resultat finns det på den sammanvägda nivån mycket stora utmaningar för hemtjänsten.

Vårdföretagarna ser en oroande utveckling där hemtjänstens ekonomiska förutsättningar snävas åt. Sju av tio kommuner har svårt att få ekonomin att gå ihop i hemtjänsten, med stora underskott som resultat. Hemtjänsten sätts under ytterligare press när det saknas platser på landets äldreboenden.

Så många som en tredjedel av landets kommuner gör själva bedömningen att de fortsatt kommer sakna äldreboendeplatser om fem år. Det betyder att fler äldre är utelämnade till sin egen bostad som med tilltagande sjukdomsbild blir allt mer otillgänglig. Och behovet av hemtjänst växer.

Att i detta läge sänka ersättningar, eller som på många håll över landet gå mot att standardisera tiden för olika omsorgsinsatser istället för att se behoven hos den enskilde äldre, är att tillfoga tunga axlar ännu fler bördor.

Vi behöver nu en bred diskussion om hur hemtjänsten ska klara av påfrestningar, kunna attrahera nya medarbetare och även fortsättningsvis ha förutsättningar att leverera bra resultat kring säker vård och aktuella rutiner i Socialstyrelsens undersökning. Alla diskussioner om driftsform är förspilld tid.

Det finns idag privat hemtjänst i 161 av landets kommuner, det motsvarar en stor samlad erfarenhet. Den vill jag uppmana landets kommuner att ta tillvara och det tåls att påminna om att Socialstyrelsens granskning visar att den också håller hög kvalitet. En start på en gemensam dialog kan vara följande mycket enkla fråga: vilken hemtjänst vill vi ha?

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert Äldreomsorg

Vårdföretagarna

Artikeln har publicerats i bland annat Kristianstadbladet.
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/privat-hemtjanst-battre-pa-alla-kvalitetsparametrar-enligt-socialstyrelsen/