Jobbhälsobarometern 2017

Skillnaderna mellan privat och offentligt anställda är inte alltid stora, men nästan genomgående till den privata driftens fördel. I debatten om ”vinster i välfärden” hävdar somliga att strävan efter lönsamhet leder till sämre villkor för medarbetarna i de privata företagen. Medarbetarnas egen version är alltså den motsatta.

I den årliga Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor svarar mer än 10 000 yrkesarbetande på frågor om arbetsmiljö, trivsel och hälsa. I årets barometer är 2 312 svarande verksamma inom vård och omsorg, varav 1 027 jobbar i privat driven verksamhet. Det stora antalet gör att vi för första gången kan redovisa privat driven omsorg respektive sjukvård var för sig. 

Årets undersökning visar att vi kan lära av goda exempel utifrån det vi i denna rapport får veta om trivsel, ledarskap och sjukfrånvaro. Anställda i privat omsorg anser i större utsträckning till exempel att

• de har möjligheter att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras

• de kan påverka brister i arbetsmiljön

• de hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

• deras närmaste chefs yrkesskicklighet är hög

Medarbetare i privat sjukvård, jämfört med offentliganställda kolleger,

• är i större utsträckning stolta över att tala om för andra var de är anställda

• menar oftare att deras åsikter respekteras och tas tillvara

• känner sig mer motiverade i arbetet

• anser i större utsträckning att högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är hög

• Det är också en tydlig skillnad på sjukfrånvaro, både den som varit och bedömningen av kommande frånvaro, till den privata driftens fördel.

Den som tar till sig denna rapport inser att ingrepp som hindrar privata vård- och omsorgsgivare skulle motverka målet att främja goda medarbetarvillkor. Vi bör i stället ta reda på vad det är som gör att somliga lyckas bättre än andra. Och sedan se till att hela vården och omsorgen anammar framgångsrecepten. 

Istället för att försämra för privata verksamheter måste vi prata om hur vi på bästa sätt klarar det allt mer alarmerande behovet av kompetenta medarbetare i vården och omsorgen.

För en sak tycks alla välfärdsdebattörer vara eniga om: En av förutsättningarna för god kvalitet i vård och omsorg är medarbetare som trivs på jobbet.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna