Äldre ger återigen ett gott betyg till äldreomsorgen

Landets äldre ger fortsatt ett gott betyg åt svensk äldreomsorg. Över 80 procent har förtroende för personalen och känner sig trygga i sitt boende. Lika stor andel äldre är sammantaget nöjda med den äldreomsorg de får. Det visar årets resultat i Socialstyrelsens enkät, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, där fler än 130 000 äldre har svarat på frågor om sin hemtjänst och sitt äldreboende. Äldres åsikt om sin omsorg är ett viktigt mått på kvalitet och måste fortsätta att mätas.  

För femte året i rad har Socialstyrelsen frågat landets äldre vad de tycker om äldreomsorgen. Också i år framkommer en positiv bild när resultaten för riket sammanställs.

97 procent av de äldre med hemtjänst bemöts alltid eller oftast på ett bra sätt av personalen. Färre än en av tio har upplevt att personalen behandlat dem respektlöst eller förminskande. Lika få upplever att personalen nonchalerar deras önskemål. 87 procent tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Om något visar årets enkät att hemtjänstens personal gör ett bra jobb som de äldre uppskattar.

Skillnaderna mellan privat och kommunal hemtjänst är små, med några undantag. Äldre som får stöd av privata hemtjänstföretag är mer nöjda med sina möjligheter att påverka vilken tid personalen kommer (70%) jämfört med äldre som får stöd av den kommunala hemtjänsten (58%). Detsamma gäller om personalen brukar komma på avtalad tid och meddela eventuella förändringar i förväg, också här får den privata hemtjänsten något bättre betyg. Det framkommer också att gruppen äldre med stöd av privat hemtjänst i något högre utsträckning vet vart de ska vända sig med klagomål. De upplever också att det är lättare att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov (80%), jämfört med de äldre som får hjälp av den kommunala hemtjänsten (78%).

Den kommunala hemtjänsten får å andra sidan ett något högre betyg när det gäller frågan om personalen oftast har tillräcklig tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 83 procent av de äldre med kommunal hemtjänst svarar ja, personalen har alltid eller oftast tillräckligt med tid, jämfört med 82 procent av de äldre med hemtjänst i privat regi.

En närmare titt på svaren från äldre som bor i särskilt boende visar att fler än 8 av 10 sammantaget är nöjda med sitt boende. Också här finns ett par skillnader i resultaten mellan privata och kommunala äldreboenden.

Något fler äldre som bor i ett äldreboende som drivs i privat regi är nöjda med aktiviteterna som erbjuds liksom möjligheterna att komma utomhus jämfört med äldre som bor på kommunala äldreboenden. Det är också något lättare att få träffa sjuksköterska vid behov. Något fler äldre som bor i kommunala äldreboenden (74%) anser att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete jämfört med svaren från äldre som bor i ett privat boende (71%).

Precis som svaren från de äldre med hemtjänst är det väldigt få äldre på äldreboenden, färre än 1 av 10, som har upplevt brist på respekt för sin integritet eller att personalen nonchalerat deras önskemål och behov.

Det är mycket bra att Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp vad de äldre anser om sin äldreomsorg. Att bli tillfrågad om sin egen upplevelse bidrar till känslan av att bli sedd och tagen på allvar. Detta är minst lika viktigt som att följa upp det som brukar kallas objektiva mått, t.ex. resultat av prover och undersökningar, vald behandling, typ av läkemedel m.m.

Därför är det mycket oroande att den s.k. Reepaluutredningen i sitt slutbetänkande ifrågasätter om vi verkligen behöver fortsätta fråga äldre om vad de tycker. Motiveringen är att det är svårt. Det är ett mycket dåligt argument tycker jag. Bara för att det är svårt, betyder det inte att det inte går. Istället behöver enkäterna fortsätta att utvecklas. Jag hoppas innerligt att regeringen inte heller i denna fråga väljer att lyssna på Reepalu.