Regeringens budgetproposition – punkter som berör Bransch Individ och familj

Onsdagen 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition för valåret 2018. Nedan följer punkter ur budgeten som på olika sätt berör Bransch Individ och familj. I budgetpropositionen beskrivs också hur Reepaluförslaget tas vidare till proposition. Inget avviker från Vårdföretagarnas tidigare bedömningar: i mars kommer en proposition som följer Reepalumodellen med vinsttak beräknat på bokfört operativt kapital.

Generell tillståndsplikt för socialtjänstverksamheter införs inte. Regeringen slår fast att de inte kommer att införa en generell tillståndsplikt. Skälen som anges är kommunerna anses ha ”kunskap och kompetens inom socialtjänstverksamhet, vilket privata aktörer som söker sig till branschen inte alltid har”.  En generell tillståndsplikt anses också inskränka det kommunala självstyret och skulle ”försvåra för kommuner att utveckla ny verksamhet som snabbt och effektivt kan bemöta förändrade lokala behov”.

Vårdföretagarna har kommenterat regeringens besked om att den inte går vidare med generella tillståndskrav här.

IVO tillförs resurser för tillståndsprövning. Efter att undantaget från tillståndsplikten för verksamheter som drivs på entreprenad togs bort i april 2017 tillförs IVO 10 miljoner kronor under en tolvmånadersperiod och därefter 2 miljoner kronor årligen för tillståndsprövningen.

Tillståndsplikt för familjehemskonsulenter. Konsulentverksamhet i syfte att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem samt att lämna stöd och handledning till familjehem och jourhem är sedan april 2017 tillståndspliktig. IVO tillförs 2,5 miljoner under en tolvmånadersperiod och därefter 100 000 kronor årligen för tillståndsprövningen. IVO tillförs även 500 000 kronor för ökade tillsynsinsatser av verksamheterna.

Översyn av socialtjänstlagen. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens arbetsuppgifter. Utredningen Framtidens socialtjänst (S2107:03) ska redovisa sitt uppdrag senast 1 december 2018.

Stärkt bemanning i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor årligen under perioden 2018-2020 till landets kommuner. Satsningen syftar till att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare och arbetsledare i arbete med myndighetsutövning.

Flexiblare utbildningskrav. Socialstyrelsen har beslutat revidera myndigheternas föreskrifter som reglerar behörighetskrav för personal inom den myndighetsutövande delen i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Förändringar ska innebära att det blir enklare för personer att bli anställda med en annan relevant examen än socionomexamen.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse. Efterfrågan på ungdomshem drivan av SiS har ökat på grund av det stora antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige. För att SiS ska kunna bygga ut sin kapacitet tillförs sammanlagt 600 miljoner kronor under åren 2017-2021.

Habiliteringsersättning. Regeringen avser att från 2018 införa ett årligt bidrag om 350 miljoner riktat till kommunerna i syfta att kommunerna ska införa eller höja en låg dagpenning för att stimulera deltagande i daglig verksamhet. Regeringen avser även att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om habiliteringsersättningen.