Chefer i privat omsorg har det bättre på jobbet

Lägre arbetsbelastning, färre antal underställda och större möjlighet att utveckla och påverka sin verksamhet. Det upplever privat anställda omsorgschefer jämfört med chefer anställda i kommunerna. Men privat anställda chefer arbetar fler timmar per vecka. Detta är några av fynden som framkommer när fackförbundet SSR intervjuat 1000 chefer som jobbar i kommunalt eller privat driven omsorgsverksamhet.

Fackförbundet SSR organiserar chefer i privat och kommunal sektor och släppte nyligen en intressant rapport ”Chef inom omsorgsverksamhet – Ett tufft uppdrag” (21/6-2017). 1000 chefer på äldreboenden, HVB-hem, assistansbolag och i hemtjänsten har intervjuats om sin situation på jobbet. De flesta cheferna (78 procent) är kvinnor, cirka tre av tio jobbar inom äldreomsorgen och en dryg tredjedel av intervjupersonerna har en privat arbetsgivare.

Studien ger en inblick i chefernas vardag och en unik möjlighet att jämföra förhållandena för chefer anställda i kommunerna med chefer anställda i privat omsorgsverksamhet. Resultaten tyder på att omsorgschefer anställda hos privata utförare har bättre förutsättningar på jobbet. Här finnas en öppning för att lära av de goda exemplen.

Rapporten slår fast att cheferna överlag trivs bra med sina arbeten, 88 procent av intervjupersonerna trivs bra eller mycket bra på sina jobb. En majoritet, sex av tio, upplever att de har möjlighet att utveckla och förbättra den verksamhet de jobbar i. Bland de privat anställda cheferna upplever fler, sju av tio, att de har möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Intervjupersonerna fick frågor om hur de upplever det administrativa stödet de får på jobbet. En av fyra kommunala chefer var missnöjda, jämfört med en av tio bland de privat anställda cheferna. Rapportförfattaren anger en tänkbar förklaring; missnöjet med den administrativa bördan blir större när arbetsgivaren har många anställda, vilket är fallet i kommunerna.

Ett oroande resultat som framkommer i rapporten är att alla chefer upplever att deras arbetsbelastning är hög. Särskilt är det så inom äldreomsorgen där 81 procent angav att arbetsbelastningen var alltför hög eller hög. Men även i detta avseende framkommer en skillnad beroende på om chefen jobbar för en kommunal eller privat arbetsgivare. Chefer inom privat driven omsorg uppfattar sin arbetsbelastning som mindre hög.

Rapporten lyfter vidare sambandet mellan arbetsbelastning och antal underställda medarbetare per chef. Ju fler underställda – desto högre belastning. Det är framförallt chefer inom äldreomsorgen och hemtjänsten som har ett stort antal underställda medarbetare. Som regel har de kommunalt anställda cheferna fler underställda medarbetare. Åtta av tio kommunalt anställda jämfört med fyra av tio privat anställda chefer hade fler än 20 underställda medarbetare.

Trots att cheferna i privat driven omsorgsverksamhet upplever en lägre arbetsbelastning visar intervjusvaren att de jobbar mer än de kommunalt anställda cheferna. 16 procent av de privat anställda cheferna uppger att de jobbar över 50 timmar per vecka. En möjlig förklaring till detta motstridiga förhållande, menar rapportförfattaren, kan vara att chefer inom privat verksamhet upplever att de kan utveckla och påverka den verksamhet de leder.

Många chefer inom omsorgen funderar på att byta jobb. Närmare hälften av de kommunala cheferna har funderat på att byta jobb det senaste året. Bland de privat anställda cheferna gav en av tre chefer samma svar. Hög arbetsbelastning angavs ofta som orsak och chefer med 21- 50 underställda medarbetare var överrepresenterade bland dem som funderat på att byta jobb.

SSR:s rapport är en viktig pusselbit i vårt arbete. Det verkar som att omsorgscheferna trivs bättre hos privata arbetsgivare. Det sätter fingret på var för det är så viktigt att ha flera olika arbetsgivare inom välfärden. Det i sin tur ger möjligheten att lära av de bästa exemplen på hur omsorgsarbetet kan organiseras och medarbetarna ges de bästa förutsättningarna. Jag tycker att det skulle vara intressant att borra djupare i vad det är som gör att cheferna i privat verksamhet uppfattar att de har möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet? Och vad är det som gör att arbetsbelastningen inte känns så betungande trots att man jobbar fler timmar? Här kan det finnas svar som leder till att färre chefer funderar på att byta jobb nästa gång SSR ringer upp för en intervju. Och det behövs.

Graferna har hämtats ur SSR rapport Chef inom omsorgsverksamhet – Ett tufft uppdrag.