Viktiga fakta inför S-kongressens välfärdsdebatt

Den privata vården och omsorgen kommer att bli en livligt diskuterad fråga på Socialdemokraternas kongress 8-12 april. Därför har vi samlat information som kan vara bra att ha till hands inför den viktiga debatten om villkoren för välfärdens utförare.

Vi vet att medarbetares villkor är en fråga som är särskilt viktig för er som är ombud på Socialdemokraternas kongress. Här är fakta som rör just medarbetare – hur de trivs och hur deras löner ser ut jämfört kollegor i andra verksamheter. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp inför era diskussioner. Vill ni veta mer eller diskutera privat vård och omsorg finns jag i monter H13 på kongressen – kom gärna förbi och säg hej!

Trevlig kongress!

Bättre löner

Företag som är medlemmar i Vårdföretagarna har kollektivavtal för sina medarbetare. I vintras slöt fackförbundet Kommunal och Vårdföretagarna ett nytt avtal för undersköterskor. Avtalet innebar en extra satsning på yrkesgruppen.

De undersköterskor som arbetade i något av Vårdföretagarnas medlemsföretag hade innan det nya avtalet slöts i genomsnitt mellan 800 och 1000 kronor mer än sina kollegor i kommun och landsting.

När de anställda tillfrågas visar det sig att en högre andel inom privata verksamheter anser att lönen står i rimlig proportion till den insats man gör än i kommuner och landsting.

Trivsel

Jobbhälsobarometern visar att över hälften (58%) av medarbetarna i privat vård och omsorg är nöjda med sitt arbete. Det är ungefär likvärdigt med kollegorna i landstinget (60%) men mer än kollegorna i kommunen (51%).

En nästan dubbelt så hög andel (32%) av medarbetarna anser att den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är hög jämfört med kommuner (17%) och landsting (16%). Förhållandet är likvärdigt när det kommer till den högsta ledningens förmåga att kommunicera med personalen (31%), jämfört med (16%) för kommunen och (15%) för landstingen.

Lägre sjukskrivning

Medarbetare i privat vård och omsorg är inte lika sjuka som sina kollegor i det offentliga. Andelen som är sjukskrivna 15-89 dagar är 9,2 procent i privat vård och omsorg och 10,5 procent i den offentliga. Inom handikappomsorg är skillnaden större, 9,3 procent respektive 12,5 procent. Inom äldreomsorgen är den 12,3 procent respektive 13,6 procent.

När medarbetarna själva uppger hur de ser på sjukfrånvaron på sin arbetsplats anger en högre andel inom privat vård och omsorg att den är låg.

Stress

Ungefär en tredjedel av alla medarbetare upplever att den stress som förekommer i arbetet kan hanteras på ett tillfredsställande sätt. Siffrorna är desamma för offentliga såväl som privata. Däremot uppger en något högre andel (37%) av medarbetarna inom privata verksamheter att de hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid jämfört med kommun (35%) och landsting (33%).

 

Rapporten Jobbhälsobarometern 2016 hittar ni här.