Privat drivna vårdcentraler bidrar till en mer tillgänglig primärvård

Fortsatta ansträngningar behövs i primärvården för att leva upp till den lagstadgade vårdgarantin i primärvården. Det visar SKL:s tillgänglighetsmätning som presenterades idag. De privat drivna vårdcentralerna har dock något bättre tillgänglighet för sina patienter än de landstingsdrivna mottagningarna.

En tillgänglig primärvård var ett centralt mål i vårdvalsreformen. Patienterna ska kunna få sina vårdbehov tillgodosedda inom rimlig tid och inom ett rimligt avstånd. En tillgänglig primärvård är också viktig del av den lagstadgade vårdgarantin, som slås fast både i hälso- och sjukvårdslagen och i patientlagen.

SKL har idag presenterat sin senaste mätning av hur landstingen lever upp till vårdgarantins krav på en tillgänglig primärvård. Enligt vårdgarantins tidsgränser ska patienten kunna nå vårdcentralen samma dag och kunna få läkarbesök inom en vecka, om det inte är akut.

I den mätning som gjordes under oktober månad fick 88 procent av patienterna i primärvården kontakt med vårdcentralen samma dag och 89 procent av patienterna fick läkarbesök inom tidsgränsen. Mätningen visar att de privat drivna vårdcentralerna har något bättre tillgänglighet för sina patienter än de landstingsdrivna.

Som framgår av diagrammet nedan fick 91 procent av patienterna vid privat drivna vårdcentraler kontakt med mottagningen samma dag, jämfört med 87 procent av patienterna vid landstingsdrivna mottagningar. 91 procent av patienterna fick sitt läkarbesök inom en vecka hos de privat drivna vårdcentralerna, jämfört med 88 procent vid de landstingsdrivna mottagningarna.

 

 

tillgänglighet_host2016

Källa: vantetider.se

Sedan vårdvalet infördes i primärvården har det öppnat ett stort antal privat drivna vårdcentraler runt om i landet. När det finns flera vårdcentraler på en ort som patienten kan välja – och välja bort – uppstår en positiv kvalitetskonkurrens. Ingen vårdcentral kan ta sina patienter för givna, utan måste anstränga sig lite extra för att vara tillgänglig, ge ett gott bemötande och en god vård. Därför gynnar vårdvalet alla patienter, oavsett om de har valt en landstingsdriven eller en privat driven vårdcentral.

Flera uppföljningar från bland annat Myndigheten för Vårdanalys och Konkurrensverket har visat att vårdvalet har lett till bättre tillgänglighet i primärvården. De privata vårdgivarna bidrar till att lyfta primärvårdens tillgänglighetsresultat.

Men SKL:s väntetidsmätning visar att primärvården ändå inte fullt ut lever upp till vårdgarantins krav på tillgänglighet. Deras resultat visar att tolv procent av patienterna inte lyckades komma i kontakt med vårdcentralen samma dag och att elva procent av patienterna inte fick möjlighet att besöka läkare inom sju dagar. Enligt SKL har tillgängligheten försämrats jämfört med vårens mätning.

Vi vet från andra studier att patienterna har förväntningar på en bättre tillgänglighet i primärvården. I en internationell studie som publicerades nyligen av Vårdanalys framkommer att svenska patienter upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. I SKLs senaste nationella patientenkät ansåg drygt 18 procent att de inte fått besöka sin vårdcentral inom rimlig tid.

Fortsatta ansträngningar krävs för att primärvården, oavsett regi, ska leva upp till lagens krav på en tillgänglig primärvård för patienterna.