Här är våra underlag till Reepalu

 

Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden håller på att haverera. Den expert han anlitat för att utforma en modell för vinstbegränsning, företagsekonomen Joachim Landström, berättar själv på DN Debatt om hur Reepalu misstolkar hans underlag. Landström berättar också hur han styrts i sin analys och tvingats använda underlag som inte var relevanta. Friskolornas Ulla Hamilton har myntat det träffande uttrycket ”Reepalufarsen”. Allianspartierna kräver nu att utredningen läggs ned. Jag instämmer. Med båda.

Det mesta pekar på att Ilmar Reepalu trots invändningarna från Landström och andra kommer att lägga fram ett förslag som starkt begränsar välfärdsföretagens möjlighet att bedriva verksamhet. Inget tyder på att utredningen tagit till sig av det underlag vi och våra samverkande organisationer har lämna in på begäran av utredningens sekreterare. För att ni ska förstå vad det är vi har sagt redovisar jag här de dokument som vi försett Ilmar Reepalu med:

  1. PM om utredningens direktiv, vårdvalet, LOV m m
  2. PM Redovisning av ekonomi på enhetsnivå och vad man bör ha istället
  3. PM om vår syn på kvalitet i vård och omsorg 
  4. Svar på frågor om vinst och vinstutdelning
  5. Riskkapitalägda bolag, kvalitetsbidrag

Förutom detta har jag som ledamot av utredningens referensgrupp svarat på ytterligare frågor muntligt.