Vård­företagarna utvecklar framtidens äldreomsorg på regeringens uppdrag

Regeringen har utnämnt Vårdföretagarna till expert i utredningen som ska ta fram en plan för god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Sabina Joyau, näringspolitisk expert Äldreomsorg, har fått uppdraget att ingå i gruppen. Idag, 15:e mars, träffas expertgruppen för ett möte.

Vad är det tänkt att utredningen ska komma fram till?

-Syftet är att komma fram till vad som skapar god och hög kvalitet i äldreomsorgen. Vårdföretagarna är glada över att ha blivit tillfrågade att ingå i utredningens expertgrupp. Idag utförs en allt större del av äldreomsorgen i privat regi vilket gör oss till en naturlig part i arbetet. Dessutom visar undersökning efter undersökning att privata utförare håller högre kvalitet än de offentliga utförarna. Våra medlemsföretags goda exempel är viktiga för att höja kvaliteten rent generellt.

När ska utredningen vara färdig?

Den ska vara färdig sista mars 2017. Men eftersom utredningen består av sex delområden kommer den att lämna förslag efter hand. Ett första delbetänkande planeras till efter sommaren i år.

DSC_3002 (2)Sabina Joyau, näringspolitisk expert Äldreomsorg

Vad rör de olika delområdena?

De spänner från breda frågor om vad som är kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen, till mer precisa frågor om hur välfärdsteknologi kan nyttjas och den framtida personalförsörjningen säkras.

Är det något av delområdena du är särskilt spänd på?

Självklart är personalförsörjningen ett strategiskt viktigt område. Klarar vi inte av att attrahera människor att vilja jobba inom äldreomsorgen blir det svårt att uppfylla det övriga.

Varför är det inte fler som vill jobba inom äldreomsorgen idag då?

Mycket handlar om attityden till yrket där den mediala bilden och ledande politiker inte alltid bidrar positivt. Äldreomsorgen är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Vem som helst kan inte arbeta i detta yrke. Det är ett avancerat arbete som kräver kompetens. Påstår man något annat riskerar man att ta bort yrkesstoltheten.

DSC_3000 (2)1-Syftet är att komma fram till vad som skapar god och hög kvalitet i äldreomsorgen.

Vad kan privata utförare bidra med när det gäller kvalitet inom äldreomsorgen?

Ta den omtalade Östersundsstudien som ett exempel. Två identiska äldreboenden drevs bredvid varandra varav ett av kommunen och ett i privat regi, den visade på en mängd intressanta saker. Det privata uppvisade högre kvalitet och drevs till lägre kostnad, hela 26 procent faktiskt. Men den verkliga behållningen av studien var att kommunen kunde förbättra sin verksamhet efter Vardagas modell, och vice versa.

Så kommunen utvecklade sin verksamhet med Vardagas boende som förebild?

Ja, precis. Vardaga hade ett bättre system för schemaläggning och det var något kommunen införde. Det är ju det här som är en av effekterna av konkurrens. Det är väldigt synd och tråkigt att det finns dem som vill begränsa möjligheterna för den här typen av förbättringar att fortplanta sig.

Hur menar du då?

Jo, när privata aktörer hämmas eller inte tillåts etablera sig så uteblir kvalitetskonkurrensen och därmed också innovationerna. Det är viktigt att kunna lära av varandra.

Hur skiljer sig den här utredningen från den sk. Reepalu-utredningen?

De går inte att jämföra. Reepalu-utredningen är politiserad och ett resultat av påtryckningar från Vänsterpartiet. Anslaget är inte hur kvaliteten ska höjas utan hur privata aktörer ska begränsas. I den här utredningen tillfrågas Vårdföretagarna på ett sätt som visar på att man har förstått att vi har mycket erfarenhet att bidra med.

Har du några andra förväntningar på ert arbete i utredningen?

Jag har tät kontakt med våra medlemsföretag och ser fram emot att dela med mig av de många goda exempel på privat omsorg som de står för. Förutsättningarna är goda för att samtalen blir konstruktiva i utredningen utan de politiska låsningarna som annars är vanliga.

 

Kommitédirektivet, ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” hittar ni här.