Hoppa till innehåll

80 procent av läkarna som jobbar på privat drivna ägarledda vårdcentraler är nöjda med möjligheterna att ge sina patienter en fungerande fast läkarkontakt. Motsvarande siffra för läkarna på de landstingsdrivna vårdcentralerna är 45 procent. Det visar Läkarförbundets nya undersökning av hur primärvårdens läkare uppfattar sina förutsättningar att ge god vård och bra service till sina patienter. Läkarförbundet drar slutsatsen att de privat drivna ägarledda vårdcentralerna ger bäst vård och service till sina patienter. 

Läkarförbundet har idag presenterat viktiga resultat ur sin undersökning av hur primärvårdens läkare upplever sina förutsättningar att ge god vård och bra service till sina patienter. Studien visar att landsting och regioner har stora utmaningar för att säkra en fungerande primärvård i hela landet. Ta del av rapporten här.

Läkarförbundet pekar samtidigt på att det finns ett stort antal välfungerande vårdcentraler som erbjuder primärvård av hög kvalitet. De lyfter fram att privat drivna vårdcentraler med ägare som arbetar kliniskt i verksamheten är de som fungerar bäst.

”Patienter och läkare är eniga om att småskaliga privata personalägda vårdcentraler ger bättre vård och bättre service än de som drivs i andra former… Trots de goda resultaten är kostnaderna inte högre än vid andra vårdcentraler.”
(Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015)

Bäst resultat på privat drivna, ägarledda vårdcentraler

Läkare verksamma i primärvården har gett sin bild av trygghet, service och kvalitet i primärvården. En av frågorna som läkarna har fått ta ställning till är om de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Läkarförbundet rekommendera vårdcentralen
Källa: Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015

Svaren ovan visar att vårdcentralens driftsform och styrning har stor betydelse för kvaliteten i vården ur läkarnas perspektiv.

  • 94 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler, respektive 95 procent av läkarna hos Praktikertjänst, instämmer helt eller i stor utsträckning i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.
  • 88 procent av läkarna på alla privat drivna vårdcentraler instämmer helt eller i stor utsträckning i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.
  • 74 procent av läkarna på offentligt drivna vårdcentraler skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Ännu större är skillnaderna i hur läkarna uppfattar vårdcentralens möjligheter att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt. Något som är utomordentligt viktigt, inte minst för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

  • 80 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler, respektive 86 procent av läkarna hos Praktikertjänst, är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.
  • 73 procent av läkarna på alla privat drivna vårdcentraler är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.
  • 45 procent av läkarna på offentligt drivna vårdcentraler är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.
Läkarförbundet fast läkarkontakt
Källa: Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015

En viktig påverkande faktor för kvaliteten i vård och service är bemanningen på vårdcentralen. Det syns också i resultaten ovan. Vi vet, från tidigare studier, att de privat drivna vårdcentralerna – och i synnerhet de små ägarledda vårdcentralerna – i större utsträckning har fast läkarbemanning och har lättare att attrahera läkare till sina verksamheter. Ett sådant exempel illustrerades i ett reportage i Göteborgsposten från Nätkärnans vårdcentral i den socialt tunga stadsdelen Bergsjön i Göteborg häromdagen: Här står läkarna i kö för att jobba.

Privat drivna småskaliga vårdcentraler i områden med lägre inkomster

Läkarförbundet har i sin nya rapport jämfört resultaten i den nationella patientenkäten med patienternas genomsnittliga inkomst med kategori av vårdcentral. Analysen visar att höginkomsttagare visserligen generellt är mest nöjda med sin vårdcentraler. Men det riktigt intressanta är skillnaden i hur mycket mer nöjda patienter med låga inkomster hos privat drivna ägarledda vårdcentraler och hos Praktikertjänst är än i primärvården i stort. Läkarförbundet drar slutsatsen att ”satsningar som innebär att antalet privata småskaliga personalägda vårdcentraler kan öka i områden med lägre inkomster är ett viktigt sätt att kunna utjämna de stora sociala skillnader vi idag har i befolkningens tillgång till fungerande primärvård”.

Utveckla primärvården med vårdvalet som grund

Läkarförbundet pekar på att vårdvalet har haft positiva effekter, men att det inte har inneburit någon snabb allmän utveckling av den svenska primärvården. Vårdföretagarna instämmer i Läkarförbundets kritik mot landstingen och regionerna när det gäller resurserna till primärvården. Obalansen mellan vårdcentralernas resurser och deras uppdrag har ökat. På många håll har de reala resurserna urholkats eftersom vårdvalsersättningarna inte räknats upp med kostnadsökningarna. Vi ser också att underskottsfinansieringen av den landstingsdrivna primärvården gör att spelreglerna för privat och offentligt drivna vårdcentraler inte blir lika. Det riskerar i slutänden att påverka patienterna.

flicka

Vi delar Läkarförbundets uppfattning att det är angeläget med en god dialog mellan landsting och regioner som huvudmän och beställare och vårdgivarna om uppdrag, utveckling och ersättning. Vårdföretagarna kartlade förra året hur dialogen fungerar i praktiken mellan landstingen och de privata vårdgivarna och vilka arenor det finns för dialog. Rapporten innehåller också konkreta rekommendationer för hur dialogen kan utvecklas vidare. Det finns stora möjligheter för landstingen att nyttja sina vårdgivares idéer och erfarenheter mer i sjukvårdens utveckling.

Dags att lägga politisk prestige åt sidan och utveckla sjukvården

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson gav häromdagen regeringen rådet att lägga stridsfrågan om vinster i välfärden åt sidan. Kanske finns det än större skäl att lyssna på Läkarförbundet och deras medlemmar som ser sjukvårdens vardag. De privata vårdgivarna är nödvändiga för att klara sjukvårdens stora utmaningar.

”De politiskt färgade diskussionerna om vinster i välfärden står här i vägen för en nödvändig utveckling. Hindren måste ersättas av stimulanser som innebär att läkare och annan personal vågar ta på sig rollen som entreprenör i den egna verksamheten. Läkarförbundet ser detta som en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att skapa en välfungerande primärvård som erbjuder vård på lika villkor för hela befolkningen i vårt land.”
(Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015)