Vinst visar att kvaliteten är god

Den 24:e november rapporterade Sydöstran hur Sölvesborgs kommunfullmäktige fattat beslut om att införa Lagen om valfrihet, LOV, i kommunen. Beslutet är välkommet då det leder till valfrihet och kvalitetskonkurrens som gagnar brukaren, det skriver Håkan Tenelius.

Den 24:e november rapporterade Sydöstran hur Sölvesborgs kommunfullmäktige fattat beslut om att införa Lagen om valfrihet, LOV, i kommunen. Beslutet är välkommet då det leder till valfrihet och kvalitetskonkurrens som gagnar brukaren. Men i artikeln beklagar sig Vänsterpartiets gruppledare Willy Söderdahl över beslutet. Han hävdar att kostnaderna kommer att öka därför att med inträdet av privata aktörer måste kvaliteten följas upp vilket innebär en kostnad. Samtidigt insinuerar han att villkoren för de anställda kommer att försämras om företagen ska generera någon vinst.

Willy Söderdahls kommentar i Sydöstran vittnar om okunskap och ett märkligt förhållningssätt till skattebetalarnas pengar.

Privata vårdgivare får generellt högre betyg av sina medarbetare än offentliga arbetsgivare. I Sveriges största nationella undersökning om arbetsmiljö och hälsa, Jobbhälsobarometern 2014, framkom följande: medarbetarna i privat driven vård och omsorg är nöjdare med arbetsbelastningen, arbetsledningen och möjligheten att utvecklas i arbetet. Sjukfrånvaron inom vården och omsorgen är lägre hos privata arbetsgivare jämfört med offentliga.

De anger också i betydligt högre utsträckning att deras kompetens tas tillvara och att de har goda möjligheter att själva påverka hur arbetet ska utföras. De är även nöjdare med lönen än kollegerna i offentlig regi. Enligt SCB ligger lönenivån dessutom högre hos privata vårdgivare.

Om det enbart vore möjligt för en privat vårdgivare att gå med vinst genom att försämra personalens villkor hade siffrorna naturligtvis sett annorlunda ut.

Vinst är ett tecken på att kvaliteten är god vilken den också är i privat verksamhet. Socialstyrelsens släppte nyligen Kommun- och enhetsundersökningen 2015 som undersökt kvaliteten på privata och kommunala äldreboenden. Datan visar tydligt att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än på de kommunala. Resultaten ligger i linje med tidigare år med skillnaden att kvaliteten i kommunala äldreboenden har förbättrats sedan förra året.

Våra medlemsföretag vet att de levererar vård och omsorg av hög kvalitet. Det är anledningen till att de vill öka jämförbarheten sinsemellan och mellan olika driftsformer. Willy Söderdahls kritik mot beslutet att införa LOV utgår från att kostnaderna ökar när kvaliteten plötsligt måste följas upp. Det är ett resonemang som borde göra varje Sölvesborgsboende orolig och väcka många frågor.

Varför skulle resurser inte avdelas för att säkerställa att också äldre som valt en kommunal utförare får omsorg med hög kvalitet?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Artikeln publicerades i Sydöstran 30 november 2015