Ordning och reda i välfärden

Vårdföretagarna arbetar för att enbart vård- och omsorgsgivare med hög kvalitet ska vara verksamma, men precis som andra sektorer finns det tyvärr oseriösa aktörer i vården och omsorgen, även om de är ganska få. Vårdföretagarna är Sveriges största branschorganisation för privata vårdgivare och arbetar hårt för att hålla dessa borta, här beskriver vi några av de insatser vi gör.

Vårdföretagarna är den överlägset största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Vi har omkring 2000 medlemsföretag som tillsammans anställer ungefär 100 000 årsanställda. Medlemmarna har en stor spännvidd, vi har medlemmar som är icke vinstdrivande, små ägarledda företag och riskkapitalägda. Tvärtemot vad många tror är den privata vård- och omsorgssektorn präglad av småföretag. Alla medlemsföretag och anställda har kollektivavtal hos oss. Vårdföretagarna arbetar för att enbart vård- och omsorgsgivare med hög kvalitet ska vara verksamma, men precis som andra sektorer finns det tyvärr oseriösa aktörer i vården och omsorgen, även om de är ganska få. Vi arbetar hårt för att hålla dessa borta och här beskriver vi lite mer några av de insatser vi gör.

Stora majoriteten är seriösa

I medierapporteringen får man ibland intryck av att privata vård- och omsorgsgivare nästan alltid fuskar och tummar på kvaliteten. Så är det inte. Vården och omsorgen i Sverige håller en hög nivå och det har vi bland annat de privata vård- och omsorgsgivarna att tacka för. De utvärderingar som gjorts har inte visat på något systematiskt fusk eller visat att oseriösa aktörer förekommer i någon större skala. Därför är det viktigt att man i dessa sammanhang är tydliga med att det är ett fåtal aktörer som förstör för en hel sektor. Vill man få en övergripande bild av läget rekommenderas t ex öppna jämförelser från Socialstyrelsen och tillsynsrapporter från IVO.

Hårda krav på medlemskap

Som medlem i Vårdföretagarna ska man uppfylla ett antal krav, bland annat:

 • Företaget har kvalitetsledningssystem
 • Följer Vårdföretagarnas Etiska riktlinjer
 • Öppenhet gentemot Vårdföretagarna och Vårdföretagarnas etikråd
 • tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd
 • Följer Vårdföretagarnas krav på transparens
 • Tillämpar Vårdföretagarnas kollektivavtal
 • Betalar in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar
 • Tecknar kollektivavtalade försäkringar
 • Företaget innehar registreringsbevis
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Se hela kravlistan på sidan 4 här.

Tuff process för bli medlem

Alla ansökningar om medlemskap börjar med en personlig träff och därefter görs ytterligare kontroll av lämplighet.  I detta arbete har vi täta kontakter med flera myndigheter bl a IVO och Skatteverket samt SKL. Om det är tillståndspliktig verksamhet ska även kopia på tillståndet ingå i ansökan. Vi avslår ansökningar från de som vi bedömer är oseriösa och inte har ledningssystem för kvalitet eller vid ansökningstillfället inte bedöms leva upp till de etiska riktlinjerna.

Alla medlemmar i Vårdföretagarna erbjuds även introduktionsutbildning utifrån arbetsgivaransvaret. Utöver dessa utbildningar arrangerar även Vårdföretagarna seminarier och konferenser där kvalitet och etik finns med i samtalen.

Öppenhet och transparens

Alla medlemmar i Vårdföretagarna ska vara öppna och transparanta med sin verksamhet. Därför har vi medlemskrav för redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Informationen ska vara väl synlig för allmänheten på hemsidan eller liknande. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för sektorn, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska hitta relevant information om medlemsföretagen.

Etiska riktlinjer

Vårdföretagarnas medlemsföretag strävar efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för brukare och patienter. Vi har tagit fram etiska riktlinjer som tillsammans med våra gemensamma värderingar ger vägledning. Vi har ökat kraven ytterligare under året genom införandet av affärsetiska krav. Riktlinjerna stimulerar också företagen att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, t ex när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, miljö- och arbetsmiljö.

Följs inte de etiska riktlinjerna kan man uteslutas. Läs de etiska riktlinjer här.

Etikrådet är oberoende

Vårdföretagarnas etikråd är helt oberoende och står fritt från Vårdföretagarna. Vårdföretagarnas etikråd har till uppgift att verka för en hög etisk standard. De prövar ärenden som överlämnats av Vårdföretagarnas styrelse och ger rekommendationer till styrelsen i enskilda ärenden. Etikrådet har även som en viktig uppgift att se över de etiska riktlinjerna kontinuerligt. De träffas cirka åtta gånger per år men har även uppdrag mellan mötestillfällena.

Etikrådet är oberoende och består av:
Inger Nyström, fd Justitieråd och ordförande i etikrådet.
Kjell Kallenberg, präst och docent i empirisk livsåskådningsforskning, tidigare professor vid Uppsala- och senare Örebro Universitet.
Tommy Borglund, director CSR hos Hallvarsson & Halvarsson, PhD i affärsetik från Handelshögskolan Stockholm.
Olof Edhag, läkare och tidigare professor KI, tidigare överdirektör Socialstyrelsen, tidigare statlig utredare.

När det brister

Om Vårdföretagarna får kännedom om att en medlem inte följer medlemskraven eller etiska riktlinjerna ska Vårdföretagarna uppmärksamma och granska ärendet. Detta görs av etikrådet. En medlem i Vårdföretagarna som inte följer riktlinjerna kan uteslutas. Vem som helst kan anmäla ett företag som de anser inte följer de etiska riktlinjerna. Det finns en anmälningsfunktion på hemsidan där den som upplever att ett företag inte följer medlemskrav och de etiska riktlinjerna kan göra en anmälan.

De allra flesta företag är seriösa och bedriver en bra verksamhet. Vi ser ett mycket stort tryck på att bli medlem i Vårdföretagarna. Under de senaste åren har även en handfull företag uteslutits.

Samarbeten

Vårdföretagarna har kontakter med andra organisationer som också jobbar för kvalitet och ordning och reda i välfärden, t ex försäkringskassan, IVO och polisen. Vi välkomnar den utredningen som regeringen har tillsatt för att stoppa välfärdsfusket.

Vårdföretagarna anlitas ofta som föredragshållare för att ge exempel på hur man som medlemsorganisation kan bidra till att upprätthålla förtroendet för en sektor.