Meddelarfrihet kan skrivas in i avtalet

Det förslag som nu är aktuellt när det gäller meddelarfrihet i privata företag riskerar att urholka skyddet för företagshemligheter. Det skriver Inga-Kari Fryklund i en replik i SvD.

TCO:s och Visions ordförande skriver på Brännpunkt 6/12 om deras medlemmars arbetssituation på HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Arbetsbelastningen har ökat, liksom upplevd otrygghet och psykiska påfrestningar.

Även våra medlemsföretag ger i sina rapporter till oss bilden av en mycket ansträngd situation. Trycket är hårt från kommunerna, och medlemsföretagen gör vad de kan för att upprätthålla en bra vård och omsorg till så många barn som möjligt.

Men vi ställer oss frågande till den slutsats TCO och Vision kommer till i artikeln – att det problem som måste lösas är bristen på meddelarfrihet i privat drivna vårdföretag. Är det verkligen så medlemmarna har uttryckt sig i enkäten? Är den dåliga arbetssituationen över huvud taget avgränsad till privat drivna HVB-hem? Trots att somliga gärna vill sätta den bilden har vi inte sett någon utvärdering som tyder på att driftsformen skulle vara förklaringen till de problem som de två facken lyfter fram. Men framkommer detta i medlemsenkäten måste förstås TCO och Vision tala ur skägget. Annars bidrar de ju själva till att missförhållanden inte kommer i dagen.

Det är inte sant att meddelarskydd helt saknas i privat driven HVB-verksamhet. Som i de flesta andra upphandlingar av välfärdstjänster blir det allt vanligare att kommuner skriver in krav på meddelarskydd för medarbetarna i avtalen med HVB-hemmen. Men frågan är om detta är tillräckligt. Om ett missförhållande upptäcks som innebär en risk för vårdtagarna, och de ansvariga för verksamheten inte vill eller har förmågan att rätta till det måste en sista utväg vara att larma medierna utan att frukta repressalier. Där ska driftsformen inte spela någon roll.

Vårdföretagarna vill alltså precis som de två fackförbunden se lagstadgad rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt att den anställde har en möjlighet att påverka och rapportera missförhållanden inom vård och omsorg som kan drabba patienten eller omsorgstagaren. Våra medlemsföretag värnar om verksamheternas kvaliteten och vill veta om det finns missförhållanden för att snabbt kunna agera. Självklart ska anställda ska kunna göra sådana anmälningar utan att känna osäkerhet om de riskerar sin anställning eller andra former av repressalier. Vi förordar därför en tydligare lagreglering av den praxis som i dag gäller och gör detta tydligt för de anställda.

Men det utredningsförslag som nu är aktuellt riskerar att urholka skyddet för företagshemligheter. Vårdföretagarna är kritiska till att ha meddelarskydd för sådant som inte gäller missförhållanden i verksamheter. Det kan t ex handla om när företag lämnar anbud på nya verksamheter. Då är det såklart viktigt att andra företag inte får reda på vad anbudet innehåller. I förlängningen kan sådana regler, som inte bara fokuserar på riskerna för vårdtagaren, försvåra en sund konkurrens och därmed hindra företagen att bidra till utvecklingen av vår välfärd.

Missförhållanden i vården måste tas på största allvar och det är mycket viktigt att media granskar och rapporterar om detta. Vi behöver system gör det enkelt och säkert att rapportera om missförhållanden, men som samtidigt garanterar sunda spelregler i övrigt. Det hoppas jag TCO och Vision också kan ställa sig bakom.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Artikeln publicerades på SvD brännpunkt 11 december 2015