Positiv bild av svensk äldreomsorg när de äldre tillfrågas

De flesta äldre är idag nöjda med stödet från hemtjänsten eller med sitt äldreboende. Det framkommer när Socialstyrelsen frågar nästan 132 000 personer om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Det finns inga stora skillnader mellan privata och kommunala verksamheter, den sammanlagda nöjdheten är i stort sett densamma. Resultaten av enkäten släpptes i fredags i rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015.

För tredje året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Nästan 132 000 personer har svarat på årets enkät. Bilden av äldreomsorgen är generellt positiv och förändringarna är små jämfört med resultaten de senaste åren. Sammantaget är 89 % av de äldre nöjda med hemtjänsten och 82 % nöjda med äldreboendet. Det är få som svarar att de är missnöjda. Skillnaderna mellan privat och kommunal hemtjänst och särskilt boende är små med några undantag.

De äldre som får stöd av privata vård- omsorgsgivare har i större utsträckning svarat att de vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänsten eller äldreboendet, jämfört med den kommunala regin. I gruppen äldre med hemtjänstutförare i privat regi svarade också fler att de kan påverka tiderna för insatserna, att personalen kommer på avtalad tid och att de får information i förväg om något förändras. Fler i gruppen med privata hemtjänstutförare jämfört med kommunala svarade också att det är mycket lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen när de behöver.

 

tabell41

På äldreboendena som drivs i privat regi upplever de äldre att det är något lättare att få träffa sjuksköterska, jämfört med äldre som bor på äldreboenden i kommunal regi. De äldre är också i större utsträckning mycket nöjda med aktiviteterna på äldreboendet.

Mot bakgrund av resultaten i rapporten är det olyckligt att den allmänna debatten om äldreomsorgen fortfarande tenderar att handla om driftsform snarare än kvalitet och framtidsutmaningar. Bidragande i detta är förstås den utredning som regeringen tillsatt där Ilmar Reepalu utreder en begränsning av privata aktörer i vård- och omsorgssektorn. Direktivet till utredningen utgår från att aktörer som tillåts gå med vinst automatiskt skulle ha en sämre kvalitet. Det är felaktigt, särskilt när man lyssnar till de äldres upplevelse av äldreomsorgen i Socialstyrelsens enkät. Förhoppningsvis tar Ilmar Reepalu intryck av vad de äldre faktiskt tycker om äldreomsorgen idag.