Konkurrensverkets råd till landstingen: Bejaka privata, ägarledda vårdcentraler

Underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig”. Det menar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är en av lösningarna på läkarbristen i primärvården. Hoppas att det budskapet når fram till alla landstingsledningar, regeringen och till regeringens utredare Ilmar Reepalu.

Konkurrensverkets rapport_2015-10_hyrlakare_omslag

 

Konkurrensverket har idag presenterat en kartläggning om landstingens upphandlingar och kostnader för hyrläkare i primärvården. Bakgrunden är myndighetens tidigare studier om vårdvalet som visat bland annat på utbredda problem med ekonomiska underskott på landstingsdrivna vårdcentraler. Landstingen själva menar att en viktig faktor bakom underskotten är svårigheter att attrahera läkare till vårdcentralerna, vilket får till följd att behoven av inhyrda läkare ökar. Enligt rapporten är problemen med fast läkarbemanning störst hos vårdcentraler i glest befolkade områden. Men problemen finns även på vårdcentraler i tätorter, då rykte och arbetsmiljö också har betydelse för läkarbemanningen.

Konkurrensverket pekar på att landstingen måste fundera på sin attraktivitet som arbetsgivare. Men myndigheten pekar också på att en lösning på läkarbristen i primärvården för landstingen är att bejaka de privata vårdgivarna. De påminner om att de privat drivna vårdcentralerna där ägarna själva jobbar i verksamheten i betydligt större omfattning har fast läkarbemanning. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom menar därför att landsting och regioner bör ”underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig”.

Så här utvecklar Konkurrensverket dessa tankegångar i rapporten:

”Fler ägarledda vårdcentraler kan minska landstingets behov av hyrläkare
I Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler, konstaterades att i privata vårdcentraler som är ägarledda och där ägarna själva arbetar i verksamheten är behovet av hyrläkare betydligt mindre och kontinuiteten för patienterna blir därmed högre. Ett sätt att minska landstingets behov av hyrläkare kan vara att landstinget arbetar med att minska eventuella etableringshinder för privata ägarledda alternativ till egenregin, inklusive att kombinera valfrihetssystemen med lämpliga upphandlingslösningar.”

I den politiska debatten om vårdval och etableringsfrihet framställs det ibland som ”för lätt” att öppna vårdcentraler och andra verksamheter i välfärden. Men i praktiken är etableringströsklarna för vårdgivarna höga. Det har bland annat Svenskt Näringsliv visat i en studie om etableringshinder i välfärden. Konkurrensverkets rapport bekräftar vikten av att fortsätta utveckla vårdvalen i primärvården och att sänka trösklarna för privata alternativ att starta.

Just nu är den politiska osäkerheten för de privata vårdgivarna i primärvården stor. Den statliga utredaren Ilmar Reepalu skulle i november presentera ett betänkande till regeringen med lagförslag som avskaffar landstingens skyldighet att ha vårdval i primärvården. Det mesta tyder på att dessa lagförslag skjuts till utredningens slutbetänkande nästa år. Det tyder på att utredningen har insett att det inte är så där alldeles enkelt att ändra valfrihetslagstiftningen och att det skulle få stora konsekvenser för landstingen, för vårdgivarna och inte minst för patienterna. Samtidigt innebär en förlängd utredningstid att den våta filten över den privat drivna primärvården består och hämmar utveckling och nyinvesteringar. Bäst för primärvården och dess patienter vore om regeringen helt enkelt skrotade sitt uppdrag om ändrad lagregler om vårdvalet.

I många landsting och regioner kämpar de privat drivna vårdcentralerna dessutom i motvind. Med villkor som i praktiken inte är konkurrensneutrala. Med ersättningar som inte räknas upp alls trots ökade kostnader. Samtidigt vet vi att de privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade av sina patienter.

Bristen på allmänläkare är ett stort problem som riskerar att bli allt större. Det är därför bra att Konkurrensverket pekar på att det också behövs strukturella reformer för att öka antalet allmänläkare och göra det mer attraktivt för läkarstuderande att specialisera sig i allmänmedicin. Jag vill gärna lyfta fram att våra medlemsföretag inom hälso- och sjukvården kan bidra i en sådan utveckling genom sina stabila verksamheter för praktik och utbildningstjänstgöring.

Hoppas att generaldirektör Dan Sjöbloms rekommendation om att underlätta för privata vårdgivare att etablera sig i primärvården för att lösa läkarbristen når fram till regeringen och Ilmar Reepalus utredning. Och hoppas att en och annan landstingspolitiker som sett de privata vårdgivarna som konkurrenter kan få upp ögonen för att de faktiskt är en del av en lösning på sjukvårdens problem. De privata vårdgivarna gör skillnad.