En slutsats värd att dra – om och om igen

Socialstyrelsens senaste redovisning visar att privata äldreboenden lyckas bättre än kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som myndigheten lyfter fram. Även då hemtjänsten undersöks visar det sig att de privata utförarna står sig väl jämfört med de offentliga. I en SKOP-undersökning framkom att åtta av tio socialchefer anser att fristående utförare i social omsorg bidrar till kvalitetsutveckling. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Länstidningen Östersund.

Östersundsstudien jämför två identiska äldreboenden med varandra varav det ena drivs av kommunen och det andra av en privat aktör. Tord Andersson framför i två ledartexter kritik mot undersökningen och menar att den inte är generaliserbar – det vill säga, inte säger något om kvaliteten i äldreomsorgen i stort.

Det är helt riktigt att det krävs försiktighet när slutsatser kring en mycket unik och speciell fallstudie som detta är ska dras.

Men studien visar likväl att kvaliteten inte är en fråga om driftsform. Den visar också att kvaliteten kan bli ännu bättre när privata och kommunala utförare tillåts lära av varandra. Något som skett i Östersunds kommun efter studiens slutförande.

Privat äldreomsorg håller lika hög eller högre kvalitet än offentlig. Stöd för det påståendet finner vi primärt i Socialstyrelsens rapporter – inte i Östersundsstudien.

Socialstyrelsens senaste redovisning visar att privata äldreboenden lyckas bättre än kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som myndigheten lyfter fram. Även då hemtjänsten undersöks visar det sig att de privata utförarna står sig väl jämfört med de offentliga. I en SKOP-undersökning framkom att åtta av tio socialchefer anser att fristående utförare i social omsorg bidrar till kvalitetsutveckling.

Varje undersökning värd namnet måste tåla granskning. Det är särskilt viktigt när det gäller rapporter som utgör beslutsunderlag för vår gemensamma välfärd. Östersundsstudien är en av dessa rapporter. Den visar att privata alternativ kan bidra om de tillåts göra det. Dra den slutsatsen av studien.

Det är märkligt med debatten om välfärdsföretagandet. Motståndarna har vid det här laget givit upp försöken att bevisa att kommunal drift är överlägsen. Istället ägnas all kraft åt att misstänkliggöra dem som redovisar fakta som tyder på motsatsen. Tänk om vi kunde lägga ner striden om driftsformer och i stället – i Östersunds anda – gemensamt leta efter de bästa lösningarna?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
 

Artikeln publicerades i länstidningen Östersund 1 oktober 2015