Viktigt att minska sjukfrånvaron i vården och omsorgen

Regeringen har idag presenterat ett åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är hög i vården och omsorgen, men lägre bland de privata vårdgivarna. Det finns redan idag lärdomar för kommuner och landsting att dra av hur privata vård- och omsorgsgivare driver sin verksamhet och tar hand om sin personal.  Vårdföretagarna välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot att bidra i arbetet med att minska ohälsan.

Regeringen har idag presenterat ett åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron. Ökningen av sjukfrånvaron som vi sett på senare tid är oroande. Jag välkomnar därför att regeringen har bjudit in arbetsmarknadens parter till dialog om hur den arbetsrelaterade ohälsan kan minska.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll framhöll vid dagens pressträff att de största problemen med omfattande sjukfrånvaro finns inom välfärdssektorn. Hon betonade också att de organisatoriska frågorna i kommuner och landsting därför är väl så viktiga.

Att minska sjukfrånvaron i vård och omsorg är en viktig utmaning för såväl kommuner och landsting som våra medlemsföretag och andra privata vårdgivare. Vi måste kunna erbjuda goda arbetsvillkor för att kunna attrahera kunniga medarbetare till våra verksamheter. Sjukfrånvaron är idag hög hos privata vårdgivare, men lägre än bland kommun- och landstingsanställd vård- och omsorgspersonal. Som jag ser det finns det alltså redan idag lärdomar för kommuner och landsting att dra av hur privata vård- och omsorgsgivare driver sin verksamhet och tar hand om sin personal.

Undersökningar från Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att medarbetare i privat driven vård och omsorg är lika nöjda eller något nöjdare med sin arbetssituation än kommun- och landstingsanställda.

Medarbetarnöjdhet

SCB:s statistik över andelen sjukskrivna (15-89 dagar) visar vidare att medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag i mindre utsträckning är sjukskrivna än kommun- och landstingsanställda, vilket också stämmer överens med medarbetarnas egna upplevelser.

Sjukvård

Funktionsnedsättning

Äldreomsorg-SCB

Mot denna bakgrund ter det sig än mer märkligt att regeringen har gett Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag som riskerar att strypa förutsättningarna för privata arbetsgivare inom vården och omsorgen. För även på det här området har privata vårdgivare erfarenheter att bidra med i välfärden.

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen tagit ett brett initiativ för att minska sjukfrånvaron. För det är bara när alla aktörer i samhället bidrar som vi kan minska ohälsan. Vi ser fram emot att bidra i det arbetet.