Styr om resurserna till öppna vårdformer och låt privata vårdgivare bidra

Region- och landstingspolitikerna runt i landet bör läsa professor Clas Rehnbergs artikel på DN-debatt idag om att de svenska akutsjukhusen har sämst produktivitet i Norden. Det mesta tyder på att det skulle vara mer kostnadseffektivt och bättre för patienten att driva vården i mer öppna vårdformer. Genom fortsatt utveckling av vårdval i primärvården och specialistvården kan privata vårdgivare bidra.

Professor Clas Rehnberg skriver i dag på DN-debatt om skenande kostnader och stora problem på akutsjukhusen. Han pekar på att även om svensk sjukvård uppvisar goda resultat för kvalitet och behandlingsresultat kvarstår problemen med bristande tillgänglighet och en låg produktivitet. En ny nordisk jämförande studie visar att de svenska akutsjukhusen har sämst produktivitet i Norden.

Jag hoppas att ledande landstings- och regionpolitiker runt om i landet tar sig tid att begrunda Clas Rehnbergs artikel och uppdrar till sina landstingstjänstemän att fördjupa sig i den nordiska studien. Är det verkligen rimligt att i svensk sjukvård fortsätta lägga en större del av resurserna på de stora sjukhusen än i de andra nordiska länderna? Primärvården och annan öppenvård utanför sjukhusen får en mindre andel, trots att det mesta tyder på att det skulle vara mer kostnadseffektivt och bättre för patienten att driva vården i mer öppna vårdformer.

För att effektivisera sjukvården förordar Clas Rehnberg bland annat en fortsatt utveckling av vårdvalet i primärvården. ”I nuläget den kanske mest framgångsrika reformen där tillgängligheten och valfriheten ökat för patienterna med en kontrollerad ökning av kostnaderna.”

Regeringen har gett Reepalu-utredningen i uppdrag att ta fram lagförslag som avskaffar de nationella reglerna om vårdval. Redan i höst ska Ilmar Reepalu lämna sådana lagförslag till regeringen. Inte minst mot den bakgrunden är det välkommet att ledande forskare utifrån sina studier pekar på angelägenheten i att utveckla – inte avveckla – vårdvalet i primärvården. Vi har sett vilken betydelse vårdvalet har för patientens valfrihet, för mångfalden i vården och för tillgängligheten. Det kan du t ex läsa mer om i vår rapport om vilken skillnad privata vårdgivare gör i sjukvården, eller i Vårdanalys samt Konkurrensverkets uppföljningar av vårdvalet i primärvården.

Vi delar Clas Rehnbergs uppfattning att det också behövs andra åtgärder för att effektivisera vården. Att i högre grad nyttja privata vårdgivares kompetens skulle bidra till det. En jämförelse mellan akutsjukhusen Capio S:t Göran, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset visar att det privat drivna sjukhuset Capio S:t Göran är effektivast i Stockholms läns landsting. Capio S:t Göran har nöjdare patienter och lägst andel återinläggningar. Sjukhuset klarar landstingets kvalitetsmål bäst och har samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelsen.

En större del av den svenska sjukvården skulle kunna ske utanför de stora akutsjukhusen, inom primärvården och i nätverkssjukvård. Men det kräver att sjukvårdspolitikerna styr mot öppnare vårdformer och också förmår omfördela resurser dit. Vi vill se en fortsatt utveckling av vårdvalet i primärvården. Men också i specialistvården gör vårdval det möjligt för privata vårdgivare att bidra så att patienterna får vård effektivare och snabbare.

Landets landstings- och regionledningar skulle kunna ta bättre vara på de privata vårdgivarnas potential, både för patienternas valmöjligheter och utvecklingen i hälso- och sjukvården. Vi deltar gärna i en sådan dialog. För den privat drivna hälso- och sjukvården kan och vill bidra.