Bemanningspengarna ska komma alla äldre till del

Äldreminister Åsa Regnér och regeringen vill öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det är välkommet att regeringen fokuserar på annat än olika driftsformers för- och nackdelar. Privata utförare av äldreomsorg utgör en viktig del av välfärden. Därför måste regeringen förtydliga att kommunerna ska samverka med de privata utförarna när bemanningspengarna fördelas.

Regeringen har avsatt medel för de kommande tre och ett halvt åren i syfte att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det gäller så väl hemtjänst som särskilt boende. För att hitta en modell för att fördela ut pengarna har regeringen tagit Socialstyrelsen till hjälp.

Det kan tyckas självklart att satsningen ska komma alla äldre till del, oavsett om den äldre valt att ta hjälp av en privat eller kommunal hemtjänstutförare. Av de 88 700 personer som idag bor permanent i ett särskilt boende har cirka 21 procent valt att bo i ett boende i privat regi [1]. Det är en ansenlig mängd människor. Trots detta har Socialstyrelsen i sitt förslag inte varit tydliga med att kommunerna ska samverka med de privata utförarna av äldreomsorg när bemanningspengarna ska fördelas.

Därför har Vårdföretagarna nu lämnat en skrivelse till äldreministern där vi uppmanar regeringen att skärpa skrivningarna i fördelningsmodellen innan den sjösätts. Enligt vår uppfattning ska kommunerna såväl informera som samverka med de enskilda utförarna, och aktivt bidra till att alla utförare av äldreomsorg ges likvärdiga möjligheter att ta del av bemanningssatsningen.

För de äldre är sällan driftsformen i sig det viktigaste. Det är den kvalitet och det innehåll man får som spelar roll. I den senaste undersökningen från Socialstyrelsen är kvaliteten på de privat drivna äldreboendena bättre än de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som lyfts fram [2]. Samverkan kring bemanningspengarna minimerar risken att medlen endast kommer vissa utförare till del. Men än viktigare är att detta bidrar till att alla äldre får del av satsningen.

Äldreomsorgen behöver resurser men det är de äldres behov som ska styra. Därför behöver också en hög grad av flexibilitet lämnas till de många kunniga utförarna i landet, utan för många pekpinnar.

Vårdföretagarna förväntar sig nu att regeringen lyssnar och förtydligar att bemanningssatsningen ska komma alla äldre till del.

Läs skrivelsen från Vårdföretagarna här

 

[1]. Socialstyrelsen. ”Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014”, Sveriges Officiella statistisk Socialtjänst (2015)

[2]. Socialstyrelsen. Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre (2014).