Är bemanning eller kompetens viktigast för kvaliteten?

Läkaren Inge Axelsson i Östersund har gjort sig känd som en frän kritiker av privata alternativ i vård och omsorg. På DN Debatts webb replikerar han på ett inlägg från ett antal forskare och aktivister som kräver att politiska beslut ska vara evidensbaserade. Alltså bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Axelsson tar upp frågan om bemanning i vård och omsorg. Han angriper en företrädare för Attendo som han påstår har hävdat att det saknas samband mellan bemanning och kvalitet. Jag vet inte vad Attendo-företrädaren sa exakt, men jag antar att hon eller han kritiserade förslagen att på förhand reglera bemanning i äldreboenden utan att ta hänsyn till de faktiska behoven.

 

Nåväl. Den evidens Axelsson lyfter fram för att bevisa att bemanning och kvalitet hänger ihop är en studie som visar att fler välutbildade sjuksköterskor på plats sänker dödligheten bland nyopererade patienter. Svårt att inte köpa det.

Nu är jag lekman, men jag skulle ändå påstå att studien snarare visar kompetensens roll. Många av dem som i debatten hävdar att kvaliteten säkras bäst om vi reglerar hur många som ska stå på avlöningslistan bortser från kompetensens betydelse. Vårdens kvalitet kan höjas med hjälp av traineer.

Axelsson får gärna motbevisa mig, det kanske föreligger någon evidens på området som jag inte känner till. Men fram till dess vågar jag hävda att resultatet skulle bli ett annat om vi istället för sjuksköterskor med kandidatutbildning släppte in ett antal arbetslösa gymnasister bland de nyopererade. Dödligheten skulle nog påverkas. Men knappast i positiv riktning.

Det är klart att det inte går att ha vilken bemanning som helst på ett äldreboende om omsorgen ska vara god och säker. Men i debatten och senast i direktiven till Reepalu-utredningen utgår man ifrån att kommunens bemanning alltid är den optimala. Här om någonstans saknas evidens för antagandet. Istället visar Socialstyrelsens jämförelser att privata äldreboenden i snitt håller högre kvalitet än de kommunala, trots fem procents lägre bemanning.

Hur hänger det ihop? Varje kommun med begränsade resurser men växande behov av äldreomsorg borde ivrigt ställa den frågan. Hur ser mixen ut av kompetens, engagemang, smarta scheman, låg sjukfrånvaro och god kontinuitet som förklarar att privata utförare lyckas så bra?

En sak har Socialstyrelsen redan konstaterat. Privata utförare, Inge Axelsson, har en högre andel välutbildade sjuksköterskor i sina personalgrupper.