Likabehandling av utförare i ny kommunallag

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) tog nyligen emot slutbetänkandet från utredningen om en ny kommunallag (SOU 2015:24). Det nya lagförslaget känns betydligt modernare och mer tidsenlig än den nuvarande lagstiftningen. Mycket glädjande är att utredaren förstår vikten av att kommunala och privata vårdföretagare måste behandlas lika för att höja kvaliteten i välfärden.

Den dryga 1 600 sidor tjocka utredningen är en väl genomarbetad produkt, där styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi tas upp som ett angeläget problem. Utredningen föreslår hur kommunallagen kan göras mer konkurrensneutral när det gäller uppföljning och kontroll av olika utförare av kommunal verksamhet. Verksamhet som kommuner och landsting bedriver i egen regi, men som skulle kunna lämnas över till privata utförare, ska så långt det är möjligt följas upp och behandlas på ett likvärdigt sätt. Detta är ett mycket viktigt ställningstagande för att stärka kvaliteten och ett erkännande att de privata entreprenörerna ofta missgynnas gentemot egenregiverksamheterna. Patienter och brukare ska kunna förutsätta att kommuner och landsting bedriver ett aktivt uppföljningsarbete inte bara av privata utförare utan också av den egna verksamheterna.

För Vårdföretagarnas medlemsföretag är uppföljningsarbete en central del av det dagliga arbetet och en strävan mot att alltid bli bättre. När Socialstyrelsen jämför driftsformer är detta en av orsakerna till varför de privata utförarna toppar de flesta kvalitetsmåtten och får högst kvalitetsbetyg hos patienter och brukare.

Ett stort problem som de privata vård- och omsorgsföretagen ständigt tampas med är bristande trovärdighet, seglivade myter och att vara verksam på en marknad där verksamheter i egen regi ständigt favoriseras. Utredningen har tagit fasta på de problem som finns och skriver att det är viktigt att sträva efter konkurrensneutralitet mellan egenregiverksamhet och verksamhet som bedrivs av privata utförare. De skriver även att det inte finns någon anledning att ställa upp andra mål eller tillämpa andra metoder för uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi. Det viktigt att frågor om styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ges ett ökat fokus. Det bidrar till fler nöjda patienter och brukare samt en god ekonomisk hushållning med kommunernas och landstingens resurser.

När det görs oanmälda kvalitetskontroller hos privata utförare bör det enligt utredningen också göras sådana besök i den verksamhet som bedrivs i egen regi. Det är något som Vårdföretagarna är mycket positiva till. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle behövas oanmälda inspektioner i de kommunala verksamheterna, bara för att verksamhet bedrivs i egen regi.

Den nya kommunallagen är ett stort steg mot fler nöjda patienter och brukare och för att säkra kvaliteten i välfärden.