Avskaffat vårdval bygger på felaktig grund

Regeringen och V har ingen grund för det påhopp på de privata vårdgivarna som görs på DN Debatt den 23/10, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius.

Vi förvånas över påhoppet på de privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården i Magdalena Anderssons, Per Bolunds och Ulla Anderssons artikel (23/10) om statsbudgeten. De vill ”stoppa vinstjakten” och kommer med påståenden om negativa effekter av ”kommersialiseringen” i hälso- och sjukvården. Det finns inte grund för deras svepande kritik. Låt oss gå igenom kritiken punkt för punkt.

Likvärdighet: Statsråden borde läsa sin egen budgetproposition. Där skriver regeringen att antalet läkar- och sjuksköterskebesök per invånare har ökat under senare år och att det gäller ”samtliga grupper, det vill säga för såväl vårdtunga grupper som för befolkningen som helhet.” Ett reellt hot mot likvärdigheten i vården är det däremot att regeringen tänker lägga förslag om att avskaffa skyldigheten för landstingen att ha vårdval i primärvården. Då blir det större olikheter över landet när det gäller patientens rättigheter.

Kvalitet: Vi rekommenderar fortsatt läsning av regeringens egen budget. Regeringen konstaterar att tillgängligheten, som är en viktig kvalitetsfråga, överlag har förbättrats i vården, att vi fått fler vårdcentraler i landet samt att de nya drivs i privat regi. Ett annat mått som regeringen pekar på är den patientupplevda kvaliteten. SKL:s nationella patientenkät visar att den patientupplevda kvaliteten genomgående är högre hos de privat drivna vårdcentralerna än hos de landstingdrivna. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck, bemötande, eller upplevd nytta.

Effektivitet: Även här saknas belägg för regeringens påståenden. Enligt Vårdanalys uppföljning har antalet patientbesök sedan vårdvalet infördes ökat med tio procent inom en i stort sett konstant kostnadsram. Även i specialistvården bidrar de privata vårdgivarna till kortare köer och att vi får mer vård för pengarna. Ett exempel är att när vårdval för knäprotesoperationer infördes i Stockholm kunde 600 fler operationer göras, samtidigt som kostnaderna minskade med tio miljoner kronor.

Behovsstyrning: Det finns inga belägg för att en större andel privat driven sjukvård skulle ha lett till att patienter inte får sina behov tillgodosedda. Tvärtom. Vårdanalys uppföljning pekar på att flertalet studier inte kan påvisa några undanträngningseffekter. Den ökade tillgängligheten, tack vare privata vårdgivare, har kommit alla till del.

Öppenhet: Den nya patientlagen ger patienten rätt att välja vårdgivare i hela landet inom den öppna hälso- och sjukvården. Vårdföretagarna är pådrivande för att patienterna enkelt ska kunna hitta jämförbar information om kvalitet, ekonomi och ägande samt anställningsvillkor hos alla vårdgivare, oavsett regi. Vi samarbetar gärna med den nya samarbetsregeringen för att skynda på den utvecklingen.

Regeringen meddelade i dag, torsdag, att de i höst lägger förslag om att avskaffa det generella vårdvalet inom primärvården. Deras uppfattning bygger på felaktig grund och regeringen bör tänka sig för innan de lägger sådana förslag. Om målet är ökad kvalitet och tillgänglighet kommer ett vårdvalsstopp att få motsatt effekt.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades på DN Debatt 23 oktober 2014